ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงความขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่เป็นภาคีเครือข่าย (Partnership) ร่วมขับเคลื่อนการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในพื้นที่ (SDGs Localization) ในประเทศไทย พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน

วันนี้ (8 พ.ย. 66) เวลา 16.10 น. ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณกีต้า ซับบระวาล (Ms. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี คุณมาริสา ปัณยาชีวะ  เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา และคณะฯ เข้าร่วมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน โอกาสนี้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสฎนันท์ ราฟาเอล เตชะวิบูลย์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการนี้ด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะฯ ที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในพื้นที่ (SDGs Localization) พร้อมกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (UN) อย่างเต็มกำลังในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และกระทรวงมหาดไทยยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ UN อย่างดีเสมอมา

คุณกีต้า ซับบระวาล (Ms.Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าพบ และหารือข้อราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ในด้านต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งการเป็นภาคีเครือข่ายและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่ และมีจังหวัดนำร่องในการนำ SDGs ไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ โดยในวันพรุ่งนี้ (9 พ.ย. 66) กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสหประชาชาติประจำประเทศไทยจัดกิจกรรม “ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและสหประชาชาติเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนผ่านการปฏิบัติในเชิงพื้นที่” (MOI-UN Partnership towards Sustainable Thailand through SDG Localization) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ในวันนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสหประชาชาติประจำประเทศไทย ในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ผ่านนิทรรศการ และเวทีสัมมนา ประกอบด้วย โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (MOI’s Recyclable Waste Bank) โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และโครงการแฟชั่นที่ยั่งยืน (Sustainable Fashion) ซึ่งถือเป็น Soft Power ของประเทศไทย ในการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารสหประชาชาติประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนภาควิชาการ ผู้แทนภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม “ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยและสหประชาชาติเพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนผ่านการปฏิบัติในเชิงพื้นที่” (MOI-UN Partnership towards Sustainable Thailand through SDG Localization) และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย” เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อยู่แล้ว และกระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI
#SDGsforAll
#ChangeforGood

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,011/2566
วันที่ 8 พ.ย. 2566