ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

มท.1 ให้การต้อนรับประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทย ย้ำ มหาดไทยพร้อมสนับสนุนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66 ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าพบและร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทย พร้อมเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบ “รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รู้สึกเป็นยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะ การดำเนินงานในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจมาได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยส่วนหนึ่งของความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (กรอ.) ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีการกินดีอยู่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาทางสังคมและปัญหาทางด้านความมั่นคงของประเทศ อันเป็นภารกิจอันดับแรกในความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาของกระทรวงมหาดไทย

“ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในบริบทของกระทรวงมหาดไทย เราขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งในเรื่องของการอนุมัติอนุญาต ลดความซ้ำซ้อน และปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจผู้ประกอบการ เรายินดีที่จะสนับสนุนและดำเนินการเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นหน้าที่และภารกิจหลักของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ดำเนินการอย่างดีเยี่ยมอยู่แล้ว โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความกินดีอยู่ดี มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งก็เป็นพันธกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบ “รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง” ซึ่งเป็นการเชิดชูผลงานและแสดงถึงความขอบคุณแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสำคัญและดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศของกระทรวงมหาดไทยอันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสัมพันธภาพและมิตรภาพอันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติม

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้โอกาสให้เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัดร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young public and private collaboration : YPC) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคราชการและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และร่วมวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดที่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด และถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการวางแผนงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว จำนวน 32 จังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับภาคเอกชน นักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยโครงการนี้ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของจังหวัด มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรของจังหวัด และบูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการและให้การสนับสนุนการดำเนินโครงนี้ต่อไป

“นอกจากนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรายังมีกลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งการประชุมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน และมีเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวนมาก จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้มีกลไกในการติดตาม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนของจังหวัด ในเรื่องการดูแลและแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกควัน เราได้บูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยมีแผนในการสนับสนุนเครื่องมือต่าง ๆ มีจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดนำร่อง ในเรื่องการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งเราได้ทำการระดมภาคเอกชนมาร่วมหารือในการกำหนดเขตเศรษฐกิจใหม่ของเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้การสนับสนุน รวมถึงผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วย ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสำคัญกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของในระดับพื้นที่” นายสนั่นฯ กล่าวเพิ่มเติม

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,002/2566
วันที่ 7 พ.ย. 2566