ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

มท.1 ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการกับนายกสภาการพยาบาลและคณะ เน้นย้ำ บุคลากร รพ.สต. และสถานีอนามัยในสังกัด อบจ. ต้องมีความมั่นคงในชีวิต และทำให้ รพ.สต. เป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันระงับยังยั้งไม่ให้เกิดโรคระบาดในวงกว้าง

วันนี้ (2 พ.ย. 66) เวลา 15.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาการพยาบาล นำโดย รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล พร้อมด้วย ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 ดร.ราศรี ลีนะกุล เลขาธิการสภาการพยาบาล พลตรีหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร กรรมการสภาการพยาบาล และนางณิชากร ศิริกนกวิลัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการพยาบาล ในโอกาสเข้าคารวะและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านวิชาชีพพยาบาล โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการนี้ด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับภารกิจในการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน

"เรื่องที่สำคัญ คือ บุคลากรต้องมีความมั่นคงในชีวิต เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำหน้าที่บริหารจัดการและดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น ทำให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นให้ได้ ทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดโรคและหากเกิดโรคก็ต้องระงับยับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดหรือลุกลามบานปลายในพื้นที่ และขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมสุขภาพ ทำให้คนแข็งแรง ป้องกันการป่วยติดเตียง แต่กรณีผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องมีระบบการดูแลสุขภาพประชาชนในลักษณะเดินทางไปเยี่ยม ไปติดตาม ไปดูแลรักษาถึงบ้าน พร้อมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ให้ลูกหลานและญาติที่พักอาศัยในบ้านของผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสามารถดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยติดเตียงถูกต้องตามหลักสาธารณสุข" มท.1 กล่าว

ด้าน รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล และคณะ ได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ได้รับการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พร้อมทั้งกล่าวถึงบทบาทของกระทรวงมหาดไทย ที่มีภารกิจในการส่งเสริมเรื่องอยู่ดีมีสุขของประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่สำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชน เพราะจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

ด้าน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ในขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่ระหว่างการหารือกำหนดตำแหน่งเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล คือ ผู้ช่วยพยาบาล ให้เป็นอัตรากำลังในองค์การบริหารส่วนจังหวัด และในเรื่องการเดินทางไปเยี่ยม ไปติดตาม ไปรักษาพยาบาลผู้ป่วยในชุมชนถึงบ้านนั้น บุคลากรสามารถใช้ยานพาหนะของทางราชการสำหรับเดินทางไปปฏิบัติงานได้ เพราะถือเป็นการปฏิบัติราชการ ซึ่งในรายละเอียดอื่น ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้หารือกับสภาการพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 989/2566
วันที่ 2 พ.ย. 2566