ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เน้นย้ำ การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้าน มุ่งยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
.
วันนี้ (1 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจน มาตรการรับมือและป้องกันภัยพิบัติ การขยายความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกระดับ เป็นต้น โอกาสนี้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการนี้ด้วย
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะฯ ที่ร่วมแสดงความยินดีและได้ให้เกียรติกับกระทรวงมหาดไทย พร้อมกล่าวว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยนั้น มีความใกล้ชิดและมีสายสัมพันธ์อันดีที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน โดยมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความร่วมมือในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในด้านต่าง ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งทางด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การลงทุน และวัฒนธรรม ตลอดจนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ระหว่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงสัมพันธภาพอันดีที่ทั้งสองประเทศได้มีร่วมกันตลอดมา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาประเทศและความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชนให้พัฒนาไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิด มุ่งสู่วาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2568 
.
นายหาน จื้อเฉียง (H.E. Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีของกระทรวงมหาดไทย และขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เข้ารับหน้าที่ โดยตนเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงมหาดไทยภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะสามารถขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุเป้าหมายในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยและประเทศจีนได้ร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ ในฐานะเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเสมอมา ทั้งในระดับรัฐ ตลอดจนในระดับท้องถิ่น ดังที่ทั้งสองประเทศได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันตลอดมา พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมยินดีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือต่อราชอาณาจักรไทยในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน แนวทางการรับมือและบรรเทาภัยพิบัติ แนวทางการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการขยายตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าร่วมกัน เนื่องจากสินค้าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นการแปรรูปสินค้าท้องถิ่นของไทยมาจากภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนได้รับการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่นไทยนั้นเป็นที่ชื่นชอบของตลาดจีนเป็นอย่างมาก ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งความประณีตสวยงาม และมีคุณภาพระดับสากล ซึ่งจะหนุนเสริมให้ทั้งสองประเทศได้เติบโตพัฒนาอย่างแข็งแกร่งร่วมกันอย่างมั่นคง
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมกินดีอยู่ดีอย่างถ้วนหน้า ซึ่งการหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ ตนเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยจะสามารถนำแบบอย่างที่ดีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่ององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ก็สามารถที่จะส่งเสริมและขยายผลต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศได้ในหลายมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยจะสามารถผลักดันขยายผลความร่วมมือ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านให้สามารถแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 
.
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 984/2566
วันที่ 1 พ.ย. 2566