ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือผู้แทนธนาคารโลก (World Bank) กระชับความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนงานในทุกมิติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อขจัดความยากจน มุ่งบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
.
วันนี้ (30 ต.ค. 66) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส นางภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการพัฒนาสังคม นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านสิ่งแวดล้อม และคณะฯ เข้าร่วมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน โอกาสนี้ นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการนี้ด้วย
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และคณะฯ ที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการในประเด็นความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารโลกได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของกระทรวงมหาดไทย ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของประเทศและในระดับภูมิภาค และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง เช่น ด้านการบริหารจัดการน้ำ การรับมือกับสภาพภูมิอากาศ แนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อาทิเช่น น้ำท่วม น้ำแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้มุ่งเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานรอบด้าน ผ่านกลไกผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยการพบปะหารือในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
.
นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย (World Bank) กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยธนาคารโลกมีความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้า) ตลอดจนโครงการคาร์บอนเครดิต เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ผลักดันขีดความสามารถของประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ สร้างเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถบรรลุเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยปัจจุบันธนาคารโลกมีประเทศสมาชิกถึง 189 ประเทศสมาชิก สำนักงาน 130 แห่งทั่วโลก และสถาบันที่ดำเนินงานเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในประเทศกำลังพัฒนา จำนวน 5 สถาบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย พร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำว่า ธนาคารโลกประจำประเทศไทยได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งธนาคารโลกเชื่อมั่นว่าจะมีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาและเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากยิ่งขึ้นในอนาคต

กองการนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 977/2566
วันที่ 30 ต.ค. 2566