ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2566

มท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ประชุมหารือประเด็นเร่งด่วนการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชน เน้นย้ำ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การเอารัดเอาเปรียบ ให้ประชาชนมีที่ดินเพื่อทำกินและอยู่อาศัย อันเป็นหลักประกันในโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (30 ต.ค. 66) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือประเด็นเร่งด่วนร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดย ดร. รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะ ร่วมหารือ โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน นายขวัญชัย อรัญเวช ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ นางสาวคัทลียา พวงพรหม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการที่ดินของรัฐ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่ให้เกียรติมาพบที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อประชุมสรุปทบทวนการดำเนินงานตามภารกิจ และร่วมหารือประเด็นเร่งด่วนการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการจัดที่ดินโดยตำแหน่ง จึงขอเรียนย้ำถึงบทบาทและหน้าที่ของพวกเราในการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ซึ่งดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความได้เปรียบเสียเปรียบ ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรหรือผู้ยากไร้ได้ทำกินอาศัยใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

“สิ่งที่ตนเน้นย้ำอยู่เสมอ คือ การลดความเหลื่อมล้ำ การลดการเอารัดเอาเปรียบ และการลดการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ตามเจตนารมณ์อื่น เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ยากไร้และเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการถือครองที่ดินเหล่านี้ ถึงแม้ว่าเราจะทำในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม แต่การมีที่ดินเพื่อทำกินและอยู่อาศัยจะเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และเราพร้อมจะให้การสนับสนุนในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทุกท่าน ซึ่งเราได้เชิญผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงมหาดไทยมาร่วมประชุมหารือเพื่อจะได้ประสานบูรณาการร่วมกัน หวังว่าการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจร่วมกัน หากมีอะไรที่เราสนับสนุนได้เราจะทำอย่างเต็มที่และจะได้บูรณาการร่วมกันต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าว

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งในวันนี้ได้มาเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสรุปการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตามที่รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากระทรวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีคณะอนุกรรมการ 11 คณะ โดยหนึ่งในคณะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย คือ คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน โดยมีอธิบดีกรมที่ดินเป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความเห็นชอบกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ดิน จำนวน 1,582 พื้นที่ ใน 71 จังหวัด รวมเนื้อที่ประมาณ 5,888,729 ไร่ อีกทั้งได้จัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว จำนวน 85,403 ราย แบ่งเป็น 105,657 แปลง ใน 378 พื้นที่ รวมเนื้อที่ประมาณ 587,358 ไร่ ใน 68 จังหวัด รวมถึงได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว จำนวน 312 พื้นที่ รวมเนื้อที่ประมาณ 327,976 ไร่ ใน 66 จังหวัด

“ภารกิจสำคัญที่เราทำร่วมกับกระทรวงมหาดไทย คือ การเร่งรัดการออกสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในพื้นที่ คทช. เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอสินเชื่อและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม จึงขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบบริหารเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลกลางด้านที่ดินและทรัพยากรดิน โดยเร่งรัดผลักดันให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านที่ดินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) โดยมีกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับบูรณาการด้านข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐ ข้อมูลสาธารณประโยชน์/โฉนดที่ดิน/หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และที่สาธารณประโยชน์ รวมถึงข้อมูลการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ รวมถึงการบูรณการข้อมูลอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลเขตการปกครองและข้อมูลเลข 13 หลักกับกรมการปกครอง ด้านข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (L-tax) ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้อมูลผังเมืองร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง” ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) และ 2) การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) โดยการเร่งรัดการดำเนินการปรับปรุง One Map ให้แล้วเสร็จครบถ้วนโดยเร็ว เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณากำหนดแนวเขตที่ดินในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สามารถเข้าใช้ประโยชน์และมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป รวมทั้งการปรับปรุง One Map ในพื้นที่กลุ่มอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป” ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) กล่าวเพิ่มเติม

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอต้อนรับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่มาประชุมเพื่อสรุปการดำเนินงานตามภารกิจ และหารือประเด็นเร่งด่วนของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรในหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดรูปที่ดิน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดรูปที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งการหารือวันนี้จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการของประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ที่มีบทบาทหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 976/2566
วันที่ 30 ต.ค. 66