ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 29 ตุลาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" ด้าน มท.1 เน้นย้ำมหาดไทยพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนด้านสุขภาพพลานามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี มีความสุข ประเทศชาติมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้ (29 ต.ค. 66) เวลา 06.15 น. ที่ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" โดย ศ.นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน โดยมี คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ พร้อมด้วย นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศ.คลินิก นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นักกีฬา นักวิ่ง นักปั่น สื่อมวลชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วมในงาน โดยเป็นการถ่ายทอดบรรยากาศกิจกรรมพร้อมกันจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 300,000 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นประธานจัดงานในภูมิภาค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลอด 9 ปีของการจัดกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ" ได้ทำให้ประชาชนเอาใส่ใจในสุขภาพ ด้วยการหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ อีกทั้งแพร่กระจายความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ ในฐานะตัวแทนของกระทรวงมหาดไทย การเป็นข้าราชการไม่ใช่แค่เพียงการเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อการทำงานให้กับบ้านเมืองเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ให้กับคนในสังคมด้วยการออกกำลังกาย

"การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการแสดงพลังที่เราจะทำให้ผู้คนในสังคมเห็นว่า เมื่อสุขภาพแข็งแรง คนในประเทศแข็งแรง ประเทศชาติก็จะแข็งแรงตามไปด้วย จึงขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้เผยแพร่สาระสำคัญของงานนี้ ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นความสำคัญในการออกกำลังกายให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองและโรคอื่น ๆ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและเป็นส่วนสำคัญ เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนโครงการที่ดี และมีคุณค่ายิ่ง อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ให้ทุกคนมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างยั่งยืน" นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นแบบอย่างด้านการออกกำลังกายให้กับปวงชนชาวไทย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชจริยวัตรของทั้งสองพระองค์ มาเป็นหลักชัยในการร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เพราะหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งการส่งเสริมการออกกำลังกาย ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหน้าที่ที่สำคัญ เพราะเป็นการทำให้ประชาชนได้รับการบรรเทาความทุกข์ และเพิ่มพูนความสุขจากการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ จึงนับได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เป็นผู้นำบูรณาการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายสมัคร จำนวน 283,899 คน แต่ในวันนี้มีพี่น้องประชาชนผู้สนใจเดินทางมาร่วมกิจกรรม มากกว่า 300,000 คน อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศ เพราะหลายท่านก็สมัครไม่ทัน แต่ด้วยความรักสุขภาพ ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมด้วย เพื่อเป็นการร้อยรวมใจแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้งสองพระองค์

"กระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ออกกำลังกาย และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการป้องกันโรคด้วยการออกกำลังกาย ด้วยการบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วน ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของงานในปีนี้จะต่อยอดไปสู่ปีถัดไป และกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะเป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นต้นแบบส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายในทุกจังหวัด เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน" นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า กิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต" เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เป็นปีที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ในการแสดงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจไทยทั้งชาติ ด้านการเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ซึ่งรายได้จากการรับสมัครร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้มอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งให้บริการประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารรวม 21 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและผู้ป่วยต่อไป เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทยไร้สโตรค"

ทั้งนี้ จากรายงานการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลก ประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนา จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคในชื่อโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 970/2566
วันที่ 29 ต.ค. 2566