ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2566

มท.1 ร่วมประชุมผู้ว่าฯ - หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เน้นย้ำ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น "ประเทศไทยปลอดภัย" เพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวอย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้ (26 ต.ค. 66) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายจักรพงษ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการรักษาการผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง ระนอง และจังหวัดสตูล) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง 6 จังหวัด ซึ่งถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีข้อได้เปรียบและโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยเรากลายเป็นจุดหมายต้น ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก คือ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ซึ่งจากนี้ก็จะต้องส่งเสริมให้จังหวัดระนอง พังงา ตรัง และจังหวัดสตูล เพิ่มเป็น Destination ของนักท่องเที่ยว เพราะทุกที่ล้วนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามครบทุกมิติ ทั้งภูเขา ทะเล แม่น้ำลำคลอง Soft Power และสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน กลุ่มจังหวัดอันดามันมีการท่องเที่ยวตั้งแต่ระดับ 6 ดาว จนกระทั่งถึงโฮมสเตย์ที่มีศักยภาพการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ

"สิ่งสำคัญ คือ เราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองไทยให้มากขึ้น นอกเหนือจากข้อได้เปรียบที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีความสนใจจังหวัดฝั่งอันดามันอยู่ก่อนแล้ว ด้วยการสร้างความมั่นใจว่า "บ้านเมืองนี้ปลอดภัย" เมื่อเดินทางมาแล้วจะมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เราต้องสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น โดยในเรื่องแนวคิดการขยายเวลาให้บริการสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้น กรมการปกครองในฐานะส่วนราชการที่รับผิดชอบอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องรับฟังความคิดเห็นด้วยการทำประชาพิจารณ์ของพื้นที่ที่จะดำเนินการ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้กลไกทั้งท้องที่และท้องถิ่นทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการขยายเวลาการให้บริการของสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ซึ่งในขณะที่ยังไม่ได้รับการขยายเวลานั้น ขอให้ผู้ประกอบการได้วางแผนในการเตรียมการประกอบธุรกิจ พี่น้องประชาชนก็เตรียมการในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ในส่วนของภาคราชการซึ่งเป็นผู้รักษากฎหมายก็จะต้องวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยและเสริมสร้างความปลอดภัย เพื่อที่จะให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมาย บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย เกิดความผาสุกในสังคม นักท่องเที่ยวมีความสุข ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ถูกลักขโมยสิ่งของ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในประเทศไทย" นายอนุทินฯ กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า  รัฐบาลมุ่งพัฒนาภาคใต้ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พลังงานปิโตรเคมี อาหาร เกษตรกรรม โดยโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทย-อันดามัน หรือ Land Bridge เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคม โดยบูรณาการรูปแบบการขนส่งเชื่อมโยง 2 ท่าเรือ ให้เชื่อมต่อถึงกันอย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมการขนส่งทางน้ำให้มีความทันสมัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศษฐกิจกับนานาประเทศ เป็นช่องทางในการนำส่งสินค้าไปยัง 2 ฝั่งทะเล เป็นใยแมงมุมการเดินทาง การขนส่งที่ทำให้ลดระยะเวลา ซึ่งประเทศไทยในทศวรรษนี้เป็นต้นไป ถ้าเราสามารถทำจุดนี้ให้มีความพร้อมเกิดขึ้นได้ ภาคใต้ของประเทศก็จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ด้วยความได้เปรียบทางสภาพภูมิประเทศที่สามารถเชื่อม 2 ชายฝั่งทะเลได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น ด้ามขวานของเราเท่านั้น คือ สิ่งที่จะทำให้ประเทศไทยของเรา ได้มี "ด้ามขวานทอง" เป็นแหล่งเติมเต็มทางเศรษฐกิจ เป็นตัวเปิดประตูให้กับประเทศไทยได้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง

"นอกจากนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งที่จะประกอบการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงวัย และการให้บริการด้านสุขภาพประเภทต่าง ๆ เป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เราจึงต้องใช้ผลสำเร็จจากการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการให้บริการสุขภาพ เรามีภาคเอกชนที่เข้มแข็งที่จะนำเสนอและดึงดูดให้คนจากต่างประเทศเข้ามาใช้บริการประเทศไทย เป็น Health Hub ที่สามารถบำบัดรักษาฟื้นฟู ที่ไม่ใช่การรักษาเพียงที่โรงพยาบาล แต่สามารถไปฟื้นฟูร่างกาย ณ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้การพักฟื้น การ Healing เร็วขึ้น เราเป็นประเทศเดียวที่มีความพร้อมอย่างมาก แต่เราต้องเตรียมการในเรื่องสาธารณูปโภคให้พร้อม ทำให้จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และจังหวัดสตูล เป็นกลุ่มจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะถ้าเราลงทุนเพื่อทำให้เกิดคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น มันก็คุ้มค่ากับการลงทุน" นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า สิ่งเหล่านี้คือนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะทำให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ค้าขาย นักท่องเที่ยว และผู้รับบริการ สามารถมีโอกาสเป็น Winner โดยมีกลไกของรัฐให้ความสะดวกและควบคุมไม่ให้มีการละเมิดกฎหมาย ต้องไม่มีของเถื่อน ร้านเถื่อน สถานบันเทิงเถื่อน และต้องไม่ให้เกิดในเรื่องของยาเสพติด อาวุธ การค้าประเวณี ที่จะไปทำร้ายคนอื่น หรือทำให้สังคมนี้ขาดศีลธรรมอันดี เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม ใครจงใจทำผิดกฎหมาย เราต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด เพื่อทำให้สถิติอาชญากรรมลดน้อยลง สังคมดีขึ้น และวิถีชีวิตประชาชนดีขึ้นในทุกมิติ และในด้านการประสานการทำงาน ทุกวันนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ มีการทำงานที่เป็นระบบดีอยู่แล้ว และหากส่วนไหนที่ยังขาดตกบกพร่อง กระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งดำเนินการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และผู้แทนภาคเอกชน ได้นำเสนอภาพรวมสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การขอรับการสนับสนุนสาธารณูปโภค (น้ำประปา) การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจรโดยทดลองใช้ระบบ AI มาควบคุม การปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว เป็นต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ใช้กลไกกรมการจังหวัด บันทึกสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อหารือเพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อให้มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วรายงานมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมและประมวลนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมถึงหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 959/2566
วันที่ 26 ต.ค. 2566