ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 19 ตุลาคม 2566

มท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ สภาผู้แทนราษฎร ย้ำหลักการทำงานคนมหาดไทย นอกจากบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแล้ว ต้องทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า
.
วันนี้ (19 ต.ค. 66) เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2  อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการร่วมกับนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช ประธานกรรมการการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ทั้ง 2 คณะ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือ 
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่คณะกรรมาธิการทุกท่านได้กรุณาสละเวลามาร่วมประชุม ปรึกษาหารือ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญต่อการมาเยี่ยมเยียน และหารือข้อราชการของทุกท่านซึ่งทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะผู้แทนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเป็นอย่างมาก โดยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ทุกกรม ทุกรัฐวิสาหกิจ มาต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของกระทรวงมหาดไทย

"คณะกรรมาธิการทั้ง 2 คณะนี้ มีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรง และมีเป้าหมายที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ดังหลักการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในยุคสมัยนี้ เราเน้นให้มีความทันสมัย มีความโปร่งใส พร้อมรับความท้าทายในโลกของยุคปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนในประเทศของเรามีแต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพชีวิตที่ดี ได้รับการเสริมสร้างรายได้และทำให้สังคมของเรามีความสงบสุข พี่น้องประชาชนมีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกได้" นายอนุทินฯ กล่าว
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า อัตลักษณ์ในการทำงานของกระทรวงมหาดไทย คือ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และตนได้มอบแนวทางเพิ่มเติมว่า "ต้องทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ์พูนสุข" เพราะกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการ เพราะมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายแบบผู้ว่าฯ CEO บริหารงานเชิงพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการบริการประชาชนแบบ One Stop Service มีการกำหนดมาตรการการควบคุมอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน พร้อมกับการจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล และพร้อมที่จะให้การถ่ายโอนในบางภารกิจและงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดรูปแบบวิธีการจัดบริการสาธารณะเฉพาะด้านตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมรับคำแนะนำ และหากคณะกรรมาธิการคิดเห็นว่ามีสิ่งใดที่เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ก็พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ ซักถาม เพื่อการถ่วงดุล และทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะชี้แจงในทุกโอกาส เพื่อตอบสนองความคาดหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน 
.
“สำหรับปัญหาที่สำคัญของประเทศเราในขณะนี้ คือปัญหาเรื่องแรงงานไทยในประเทศอิสราเอล ซึ่งตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เร่งให้ทางกระทรวงแรงงานให้ความดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้เตรียมการด้านจัดหาอาชีพให้กับแรงงานที่กลับเข้ามายังประเทศไทย ไม่ให้ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ด้วยการมีงานทำ ส่วนในภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ บูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกพื้นที่ที่มีครอบครัวของแรงงานไทยที่ไปปฏิบัติงานในประเทศอิสราเอล ให้เร่งให้การช่วยเหลือ ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียน สำรวจความต้องการเพื่อที่จะได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลอย่างใกล้ชิด” นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม
.
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ประธานกรรมการกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า วันนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ตนได้มีโอกาสในการร่วมให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน โดยเฉพาะในส่วนของกรมการปกครองที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการปกครอง ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน เพื่อลดปัญหาและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน ตนยินดีได้ทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะได้เร่งรัดนโยบายต่าง ๆ นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเรามีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน 
.
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช ประธานกรรมการการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้โอกาสเพื่อหารือและแลกเปลี่ยน โดยมีประเด็นประกอบไปด้วยการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการรูปแบบพิเศษซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจหลักของคณกรรมาธิการ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ให้สังคมเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน