ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2566

มท.1 ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พร้อมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมการให้บริการประชาชนแบบ “One Stop Service” ตามแนวทาง “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที”
.
วันนี้ (12 ต.ค. 66) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการฯ โดยมี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การหารือในวันนี้ มีเป้าหมายเพื่อรับข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินกับคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces : HPP) และนโยบายผู้ว่าฯ CEO ซึ่งเป็นนโยบายของสำคัญของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยประเด็นการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเด็นการพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service : OSS) ซึ่งเป็น 1 ใน 10 นโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่ตนได้มอบนโยบายและเน้นย้ำกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) การดำเนินงานด้านการผังเมือง รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจหลักและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
.
นายอนุทินฯ ได้กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายในการทำงานที่สำคัญ โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านการบริหารภาครัฐ โดยใช้แนวคิด การบริการให้ประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความสะดวกกับพี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เรียกได้ว่าเกิดประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกับประชาชน และสร้าง “ธรรมาภิบาล” ให้กับส่วนราชการอีกด้วย

“สำหรับในเรื่องการดำเนินงานด้านการผังเมือง ตนเชื่อว่าเมืองที่ดีจะสามารถส่งเสริมคนให้มีชีวิตที่มีทั้งคุณภาพและศักยภาพได้ วันนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในโลก กระทรวงมหาดไทยจึงต้องเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีเสมอ พร้อมทั้งมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ซึ่งเป็นกลไกระดับท้องที่ ที่เปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีประจำหมู่บ้าน” ช่วยเสนอแนะให้คำแนะนำแก่ผู้ใหญ่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบูรณาการการดำเนินงานอื่น ๆ ร่วมกับภาคส่วนในท้องที่ด้วย” นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม
.
พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ถือเป็นกระทรวงแรกที่ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มาพบปะและปรึกษาหารือ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่โดยตรงในการการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการมาร่วมหารือในวันนี้ จะทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้การบริหารงานภาครัฐมีความต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน โดยการใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรือเราเรียกกันว่ารัฐบาลดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนผ่านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ผ่านกลไกสำคัญอาทิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
.
ด้านนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพัฒนาการดำเนินการเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โดยจัดให้มีงานบริการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดให้มีงานบริการของส่วนราชการอื่น ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ จำนวน 22 งานบริการ และงานบริการจากแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในการยื่นเรื่องขอรับบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ คอยให้บริการแก่ผู้รับบริการในเรื่องต่าง ๆ

#กระทรวงมหาดไทย
#กระทรวงมหาดไทย
#MOI

กองสารนิเทศ สป.
ครั้งที่ 918/2566
วันที่ 12 ต.ค. 2566