ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 11 ตุลาคม 2566

มท.1 ตรวจเยี่ยมกรมที่ดิน เน้นย้ำ ชาวดินยึดหลัก "สุจริต" ทำสิ่งถูกต้อง มุ่งดูแลสิทธิและประโยชน์ในที่ดินของประชาชนอย่างเป็นธรรม พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้บริการภาครัฐ อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 ต.ค. 66) เวลา 09.00 น. ที่กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกรมที่ดิน โดยมี นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายวราพงษ์ เกียรตินิยมรุ่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดินรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล นายวสันต์ สุภาภา รองอธิบดีกรมที่ดิน ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมตรวจเยี่ยม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เป็นกรมที่อยู่เคียงคู่กับกระทรวงมหาดไทยมาตั้งแต่ก่อตั้งเป็นเวลากว่า 123 ปี ซึ่งตนไม่มีความเป็นห่วงในการขับเคลื่อนภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของชาวดิน เพราะทุกท่านคงเข้าใจในภารกิจหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยก้าวหน้า ทำให้การทำงานของเราเปลี่ยนแปลงไป จึงขอให้ใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงและพัฒนาในการบริการให้ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อพี่น้องประชาชนแบบ "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที"

"ขอชื่นชมกรมที่ดินที่ได้ทำหนังสือคู่มือแนะนำกรมที่ดินที่ทำให้สามารถเข้าใจงานได้ทันที เพราะเปิดมาหน้าแรก ได้เห็นคำว่า “ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที” ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยคำว่า "ทันโลก" คือ เข้าใจสถานการณ์และบริบทของโลก เพื่อหยั่งรู้ผลกระทบต่อประเทศ ปรับตัวได้ทันการณ์ "ทันสมัย" คือ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงและค่านิยมของยุคสมัยใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายงาน และ "ทันท่วงที" คือ ความว่องไว ทั้งในการแก้ไขปัญหาและในการสื่อสารปรับปรุงกระบวนงาน การลดขั้นตอนการปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกประชาชน เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องรวดเร็ว เข้าถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหา โดยไม่ต้องรอให้สั่งการ" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า การบริการประชาชนแบบ "One Stop Service" เป็นสิ่งที่คุ้นเคยและทำกันมาต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ในมิติที่เพิ่มขึ้นหลังจากนี้ คือ การมุ่งหน้าสู่ระบบรัฐบาลดิจิทัล เป็นแนวทางสำคัญของรัฐบาล ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ประเทศในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยทั้งอำนวยความสะดวก เพิ่มความโปร่งใส และลดโอกาสในการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ กรมที่ดินสามารถให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมออนไลน์ต่างสำนักงานได้แล้ว 60 แห่ง ใน 7 จังหวัด ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวก ลดเวลา ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน เป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมต่อไป และยังมีการยกระดับ e-service ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์ม SmartLands ที่ใช้งานอยู่ ก็ขอให้ท่านได้พัฒนาแพลตฟอร์ม e-service ใหม่ ๆ ขึ้นมา โดยคำนึงถึงหลักความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานและลดความซ้ำซ้อนด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการอย่างเสมอภาคกัน

"นอกจากนี้ เรื่องเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ของกรมที่ดินที่ต้องเร่งพิจารณาออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินให้รวดเร็วและถูกต้อง ยึดหลักสุจริต "เพราะเอกสารสิทธิจะช่วยในการต่อยอดให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน" รวมถึงฐานข้อมูลด้านที่ดินจะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อเอื้อต่อการจัดที่ดินทำกินให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือภารกิจสำคัญของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ในการดูแลพี่น้องประชาชน ดูแลสิทธิและประโยชน์เพื่อไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อย่าให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในการทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของพวกเรา "ทำสิ่งถูกต้อง กำจัดสิ่งที่ผิด" นายอนุทิน ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณชาวดินทุกคนที่มุ่งมั่นทำภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างความอุดมสมบูรณ์พูนสุข" ให้กับพี่น้องประชาชน ขอให้ทุกท่านตั้งใจทำหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไป

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 908/2566
วันที่ 11 ต.ค. 2566