ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมหารือ Global Digital Talent Visa เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานดิจิทัลในประเทศไทย

วันนี้ (4 ต.ค. 66) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เพื่อประชุมหารือเรื่อง การดึงดูดกำลังคนดิจิทัลสาขาขาดแคลนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย (Global Digital Talent Visa) โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ให้เกียรติมาร่วมพบปะหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนแรงงานด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนการพัฒนาแรงงานทักษะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีพี่น้องประชาชน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบัน การผลิตกำลังคนในประเทศด้านดิจิทัล ไม่เพียงพอกับความต้องการ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำเข้ากำลังคนในสาขาดังกล่าวและสาขาที่เกี่ยวข้อง จากต่างประเทศ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ จึงมีหน้าที่สำคัญในการสร้างแรงดึงดูดให้กำลังคนกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามาทำงานในประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีความสามารถด้านนวัตกรรมดิจิทัลจากต่างประเทศสามารถทำงานในประเทศไทย ช่วยเติมเต็มความต้องการกำลังคนดิจิทัลของประเทศไทย ส่งผลดีต่อตลาดแรงงานภาพรวมของประเทศ

"ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตราที่ 35 รวมถึงกฎกระทรวง ข้อที่ 5 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ให้จำกัดเฉพาะการขอรับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือการศึกษาหรือดูงาน เป็นต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง จะร่วมหารือและบูรณาการกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การสนับสนุนด้านทักษะรายงานดิจิทัล รวมถึงการดึงดูดกำลังคนดิจิทัลสาขาขาดแคลนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย (Global Digital Talent Visa) ต่อไป" นายอนุทิน ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าพบและร่วมประชุมหารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำข้อเสนอ แนวทางการดึงดูดกำลังคนดิจิทัลสาขาขาดแคลนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย (Global Digital Talent Visa) ซึ่งเป็นการตรวจลงตรารูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลจากมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในหลักสูตรด้านเทคโนโลยีของโลกให้สามารถเข้ามาพำนักและทำงานในประเทศไทย ที่ต้องอาศัยการปรับขอบเขตของวีซ่าประเภท Non-Immigrant "ED" (คนอยู่ชั่วคราวประเภท ED: การศึกษา) กลุ่มกำลังคนที่จบการศึกษาในสายอาชีพหรือทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งต้องมีการปรับกฎกระทรวงประกาศกระทรวง และคำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้หารือเรื่องแนวทางการดำเนินการในอนาคต อาทิ การแก้ไขกฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามเว็ปการพนันออนไลน์ การเชื่อมโยงข้อมูล Open Data ของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวกลางในสนับสนุนระบบการเชื่อมโยง รวมถึง ได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย พัฒนาระบบแอพลิเคชั่น ThaiD ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านคน ให้สามารถบอร์ดแคชเผยแพร่ในการเตือนภัยต่าง ๆ ผ่านมือถือไปยังผู้ใช้งานทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน

#กระทรวงมหาดไทย
#บําบัดทุกข์บํารุงสุข
#MOI
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 891/2566
วันที่ 4 ต.ค. 2566