ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2566

วันนี้ (3 ต.ค. 66) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารกรมการปกครอง ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย สวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทย โดยกระทรวงมหาดไทย ในฐานะส่วนราชการหลักในการเสริมสร้างความสงบสุข ดูแลทุกท้องที่ท้องถิ่นให้มีความปลอดภัย ประชาชนอยู่ดี กินดี ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องหวาดระแวงในภัยอันตรายหรือสิ่งที่ต้องทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัย ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ที่ประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและปราบปราบการใช้อำนาจในทางมิชอบของผู้มีอิทธิพล ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดวิตก ความตื่นตระหนก เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่าเทียมในสังคม โดยกระทรวงมหาดไทยและพวกเราทุกหน่วยงานในฐานะ “เจ้าพนักงานผู้รักษากฎหมาย” มิอาจปล่อยให้ผู้ที่ประพฤติมิชอบได้ใช้อำนาจที่มี รวมถึงกลุ่มผู้ที่ไม่มีอำนาจแต่แสดงตนว่ามีอำนาจในพื้นที่มารังแกข่มเหง ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันหาแนวทางและวิธีการป้องกันให้มากที่สุดตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายได้กำหนด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินนโยบายในการรักษาความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของประเทศ “ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อย เป็นสังคมที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความไม่เท่าเทียมกันของพี่น้องประชาชน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงการสร้างความสงบสุข และการจัดระเบียบทางสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีคำสั่งที่ 2739/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ และมี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยบูรณาการความร่วมมือและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นำไปสู่การที่ประชาชนคนไทยมีความสุข” นายอนุทินฯ กล่าว ในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และทหาร ดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพล (สีแดง) และบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง (สีเหลือง) ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งในขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้รายงานข้อมูลดังกล่าวครบทุกจังหวัดแล้ว และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์รวมถึงข้อมูลผู้ติดตามหรือบริวารโดยรอบ รวมทั้งองค์ประกอบความผิดต่าง ๆ โดยละเอียด

นอกจากนี้ ยังได้ให้ความเห็นชอบร่างคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลระดับจังหวัดและระดับอำเภอ และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมทั้งการจัดตั้ง “ศูนย์รับแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทย” เพื่อเพิ่มช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการรับแจ้งข้อมูลจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และยังได้เห็นชอบมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบการตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การขอข้อมูลผู้มีอิทธิพลเพิ่มเติมจากทุกหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีอิทธิพลกลาง สำหรับใช้ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดต่อไป” นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงท้าย