ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 27 กันยายน 2566

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และร่วมหารือข้อราชการ

วันนี้ (27 ก.ย. 66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (H.E. Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยในโอกาสนี้ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายมานะ สิมมา รก.ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะครั้งนี้ด้วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (TIP victims) และประเด็นผู้หนีภัยการสู้รบจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ผภร.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้คำนึงถึงการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และขอขอบคุณสหรัฐฯ ที่ได้สนับสนุนโครงการส่ง ผภร. ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังประเทศที่สาม (Resettlement Programme) อย่างยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นประเทศที่รับ ผภร. ไปตั้งถิ่นฐานมากที่สุด

โดยกล่าวว่า “สหรัฐฯ และประเทศไทย มีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มีมาอย่างแน่นแฟ้นยาวนานถึง 190 ปี ซึ่งทั้งสองประเทศได้ให้การสนับสนุนการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมทั้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี การค้าการลงทุน โดยสมาคมด้านการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศก็มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น โดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะได้หารือการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายรอเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตฯ สหรัฐฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) เป็นเวลากว่า 40 ปี รวมถึงผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองออสติน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเท็กซัส ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ในทุกมิติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่ง ผภร. ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังประเทศที่สาม เพื่อ ผภร. จะได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองประเทศ อันจะนำมาซึ่งความผาสุกของประชาชน ประเทศชาติ และโลกใบเดียวนี้อย่างยั่งยืน