ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 26 ตุลาคม 2564

วันนี้ (26 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชน และได้มีข้อสั่งการให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและติดตามการแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งดูแลในด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังน้ำลดเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว ซึ่งในวันนี้ผมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และทุกภาคส่วน ท่านนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อดูแลและติดตาม การให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งจากข้อมูลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าปริมาณฝนในปีนี้ เมื่อเทียบกับปี 54 ค่าเฉลี่ยฝนที่ตกในพื้นที่ตรงนี้มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย รวมทั้งพื้นที่บริเวณนี้อยู่ในบริเวณลุ่มน้ำแม่น้ำน้อย แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำป่าสัก ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแล้ว จึงขอฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ดูแลให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง และสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และสุขาที่ถูกสุขลักษณะ และหลังจากน้ำลดแล้ว “เราจะไม่ทอดทิ้งกัน” โดยจะเร่งดำเนินการด้านการเยียวยาช่วยเหลือต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในวันนี้ สิ่งที่กระทรวงมหาดไทยรวมถึงทุกส่วนราชการได้ทำ เป็นการมอบความห่วงใย มอบถุงยังชีพให้กับเรา เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งหลังจากนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะได้นำสภาพปัญหาไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูต่อไป ทั้งด้านบ้านพักอาศัย พื้นที่เกษตร ถนนหนทาง หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนครัวเรือนใดได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า ในเรื่องการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด ประชุมหารือวางแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมและน้ำหลากจากลุ่มน้ำต่าง ๆ เช่นเดียวกับจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดที่อยู่ปลายน้ำจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ต้องรับน้ำฝน เราบังคับฝนให้ตกเฉลี่ยไม่ได้ พอฝนตกไปที่ใดที่หนึ่งมากเราต้องรีบระบาย ก็จะเกิดผลกระทบทำให้น้ำท่วมเช่นนี้ ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดต้องสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจ รวมถึงในเรื่องการซ่อมแซมเยียวยา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอและจังหวัด (คชพ.อำเภอ คชพ.จังหวัด) เข้าไปสำรวจ และให้การเยียวยา โดยทุกฝ่ายได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้พระราชทานไว้ว่า “บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่เสียหาย ให้ทุกหน่วยงานรีบซ่อมแซมให้เขากลับไปใช้ชีวิตปกติโดยเร็วที่สุด” ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรีบสำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ เร่งระดมสรรพกำลังช่างในท้องถิ่น ช่วยกันซ่อมแซม และเรายังมีหน่วยงานที่ลงมาช่วยซ่อมประจำ คือ ทหาร ตำรวจ และกลุ่มอาชีวะ ซึ่งกลุ่มอาชีวะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะช่วยซ่อมแซมทั้งบ้าน ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด ผมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะรีบดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทุกด้าน

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 90 ชุด พร้อมลงเรือตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยถึงยังบ้านเรือนประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านพักอาศัยได้

ด้าน นายณัฐภัทร์ สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สาเหตุที่จังหวัดสุพรรณบุรีประสบปัญหาอุทกภัยในปีนี้เกิดจากอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ และคมปาซุ ทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบกับประตูระบายน้ำพลเทพ ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา และประตูระบายน้ำสองพี่น้อง ได้เพิ่มปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ โดยขณะนี้จังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและในภาพรวม มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 10 อำเภอ 2 เทศบาล 108 ตำบล 35 ชุมชน 983 หมู่บ้าน 44,394 ครัวเรือน 86,915 คน ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรี และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือเเล้วตามลำดับ

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 156/2564  วันที่ 26 ต.ค. 2564