ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 22 กันยายน 2566

มท.1 ลงนามคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล”

วันนี้ (22 ก.ย. 66) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2739/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงแรงงาน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ อธิบดีกรมการปกครอง เป็น กรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง และผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งในครั้งนี้ มีหน้าที่และในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล อำนวยการ ประสาน และบูรณาการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล พร้อมทั้งตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล และการข่าว เกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพล และเร่งรัด กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รวมถึงการเชิญเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจงข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ และสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ