ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2566

กระทรวงมหาดไทยจัดประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66 เวลา 16.00 น. ที่โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรม รัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน เพราะเป็นกลไกเชื่อมโยงการนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ในการผดุงรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อันประกอบด้วย สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ที่ผ่านมาต้องขอชื่นชมการทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ได้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพราะถือเป็นการต่อยอดขยายผลจากหลัก 3ช (3Rs) คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดไปถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ทำให้กลายเป็นรายได้กลับคืนสู่ประชาชนในท้องถิ่น ต้องขอบคุณท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนทั่วประเทศ คือ น้ำเสีย ซึ่งที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างให้ความสำคัญ เป็นเพื่อนคู่คิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ที่มีองค์ความรู้ร่วมลงพื้นที่แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มว่า กลไกฝ่ายปกครองได้ร่วมกันอย่างขะมักเขม้นอย่างเข้มข้น ในการลด Demand Side และ Supply Side ของยาเสพติด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด บูรณาการฝ่ายความมั่นคง ร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จึงต้องแสดงความชื่นชม และเป็นกำลังใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย เพราะยาเสพติดคือต้นตอของปัญหาสังคมอื่น ๆ เราจะพัฒนาคนในชาติไม่ได้ ถ้ายังมีปัญหายาเสพติด

ด้านนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งและการจัดรูปที่ดินทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ทำให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งชื่นชมกรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะเรื่อง OTOP ที่มีการพัฒนาทั้งในเรื่อง Product และการตลาดอย่างมาก ปัจจุบันมียอดจำหน่าย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการ OTOP เป็นจำนวนมาก และขอเป็นกำลังใจให้การประปาส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องประชาชน และเป็นกำลังใจให้กับองค์การตลาด ในการปรับกระบวนทัศน์ของงานสู่การค้าออนไลน์ เพราะตลาดไม่ใช่สถานที่ แต่คือกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน

ด้านนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณกรมที่ดิน และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมาก และขอเป็นกำลังใจให้ทุกจังหวัดในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด เดือนละ 2-3 ครั้ง เพื่อเร่งการออกโฉนดให้พี่น้องประชาชนได้มากและเร็วยิ่งขึ้น อันจะยังผลทำให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมนำเสนอ แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ อันจะยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน