ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2566

มท.1 เผยถึงการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดหลักเกณฑ์

วันนี้ (14 ส.ค. 66) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่า ทำให้กระทบกับสิทธิของประชาชน “ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด”

ขอทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชน เพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้กำหนด กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ต้องออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ได้ ” มท.1 กล่าวเน้ยย้ำ