ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2566

มท.1 มอบรางวัล “กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566” รวม 262 คน พร้อมมอบโอวาท เน้นย้ำ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสืบไป

วันนี้ (10 ส.ค. 66) เวลา 10.00 น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการระดับกระทรวง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมครอบครัว และภาคีเครือข่าย ร่วมพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จำนวน 262 คน จำแนกเป็นผู้ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม จำนวน 129 คน แบ่งเป็น กำนันชาย 116 คน กำนันหญิง 13 คน โดยเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก จำนวน 125 คน และเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 4 คน และผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน แบ่งเป็น ผู้ใหญ่บ้านชาย 96 คน ผู้ใหญ่บ้านหญิง 37 คน โดยเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นครั้งแรก จำนวน 128 คน และได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 5 คน ซึ่งผู้ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม และรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นครั้งแรกจะได้รับแหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว และผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 2 จะได้รับแหนบทองคำ อาวุธปืนลูกซองยาว 5 นัด และเครื่องแบบปกติขาว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข จึงขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่ช่วยกันขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านได้มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ เพื่อเป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสืบไป” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยจะสำเร็จไม่ได้หากขาด “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนเกิดการพึ่งพาตนเอง และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และร่วมกันขับเคลื่อน “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) ให้เป็นหมู่บ้านที่พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความมั่นคงทางอาหาร และเกิดความรักความสามัคคีในประเพณีวัฒนธรรมอันดี ซึ่งต้องอาศัยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการบูรณาการทำงานนำทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายมาร่วมกันทำสิ่งที่ดี Change for Good ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

ด้านนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานกำเนิด “สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านพิจารณาเลือกผู้ใหญ่บ้านของตนเองเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 หรือเมื่อ 131 ปีมาแล้ว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองจัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเทความรู้ ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด