ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2566

มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร และเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เน้นย้ำมิให้มีเหตุการณ์ซ้ำรอยกรณีบ้านมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยเด็ดขาด

วันนี้ (3 ส.ค. 66) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้เข้มงวดในการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังกรณีเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตามที่ปรากฏข่าว เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้า ตามที่ปรากฏในข่าวที่มีการลักลอบนำดอกไม้เพลิงมาเก็บไว้บริเวณบ้านมูโนะ หมู่ที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งต่อมาได้เกิดเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในลักษณะนี้ จึงได้สั่งการให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการให้ความสำคัญในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครัด และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ สอดส่องดูแล หากเห็นว่าอาคารมีสภาพหรือมีการใช้งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามความจำเป็นและเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่ไม่อาจรอช้าไว้ได้และมีความจำเป็น ให้มีคำสั่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 7 ห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไข

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว และช่องทางการประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อช่วยดูแล ป้องกัน และเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลอาคาร หรือสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะอาคารที่ถูกดัดแปลงหรือไม่มั่นคงแข็งแรง รวมถึงวัสดุ สิ่งของ หรือสิ่งผิดปกติที่เก็บไว้ในอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อป้องกันเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตราย มิให้เกิดขึ้น

หากพี่น้องประชาชนพบเห็น อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข 1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือเว็บไซต์ damrongdhama.dopa.go.th หรือแอปพลิเคชั่น Dopa Help ทั้งระบบ Android และ iOS” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย