ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2566

มท.1 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประสบภัย เหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันนี้ (1 ส.ค. 2566) เวลา 14. 20 น. ณ พื้นที่เกิดเหตุการณ์ โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด ตำบลบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน นายไพโรจน์ จริตงาม นายทศพล สวัสดิสุข นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวรัตม์ มาประณีต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตนและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิง ณ สนามกีฬามูโนะ ตำบลบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย โดยนำข้อห่วงใย และกำลังใจจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งแจกอาหารจากโรงครัวพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อผู้ประสบภัย ให้เน้นไปที่การฟื้นฟูด้านสมรรถภาพทางกายให้แก่ผู้ประสบภัย เช่น การตรวจรักษา ป้องกัน ควบคุมโรคและการฟื้นฟูความแข็งแรงทางร่างกาย รวมถึงการฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและสังคมของผู้ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการกระตุ้นและช่วยเหลือให้เกิดการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง จากนั้นตนได้ออกเดินทางไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ พื้นที่เกิดเหตุ ตำบลบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้างานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้มีการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยการบูรณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจาก เหตุการณ์สาธารณภัย ให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็วที่สุด และก่อนเดินทางกลับจากพื้นที่เกิดเหตุ ตนได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เพื่อเยี่ยมให้กำลังในผู้ประสบภัยที่พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 10 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ประสบภัย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงสุดท้ายว่า ขอให้หน่วยงานทุกภาคส่วนประชุมหารือ และร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อใช้ในการสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติที่ดี (best practice) หรือปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในอนาคต รวมทั้งประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย การจัดทำข้อมูลฐาน (baseline data) การประเมินความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้การฟื้นฟู มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม