ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2566

มท.1 ลงพื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ นราธิวาส บูรณาการทุกภาคส่วน เร่งซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนที่เสียหายโดยเร่งด่วน และต้องไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีก พร้อมเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

วันนี้ (1 ส.ค. 2566) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมมอบนโยบายการให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัย โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายวรัตม์ มาประณีต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ร่วมประชุม โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม นายทศพล สวัสดิสุข นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้ทำงานร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบสาธารณภัยอย่างสุดความสามารถ ตั้งแต่การให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ทั้งด้านการดูแลรักษาพยาบาล การให้ที่พักพิงที่อยู่อาศัยชั่วคราว รวมทั้งการจัดหาอาหารให้กับผู้ประสบภัยจำนวนมาก ในส่วนของการรักษาพยาบาล ต้องขอขอบคุณนายแพทย์สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลใกล้เคียง ที่ให้การช่วยเหลือในช่วงต้น รวมถึงโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ ทีมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT) ที่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องบอกว่า กระทรวงมหาดไทยมีกลไกท้องที่ทั้ง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์ได้เพื่อจะช่วยกันในการลงพื้นที่ไปให้กำลังใจกับชาวบ้าน ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง และสร้างความเสียหายจำนวนมาก ทางจังหวัดนราธิวาส รวมถึงส่วนราชการทุกภาคส่วน จึงต้องช่วยกันดูแลให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะสามารถกลับมามีชีวิตได้อย่างปกติสุข

ในเรื่องการเยียวยา ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องเงินเยียวยาตามระเบียบกฎหมายของภาครัฐ โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครอบคลุม ควบคู่ไปกับในด้านการฟื้นฟู ตามที่จังหวัดได้ประเมินความเสียหายจากการระดมสรรพกำลังส่งทีมภาคีเครือข่ายลงพื้นที่ไปซ่อมแซมดูแลบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนแล้ว โดยต้องบูรณาการงบประมาณทั้งส่วนกลางของ ปภ. งบประมาณจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามที่ได้ประสานกับสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงสรรพกำลังจากหน่วยทหาร นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน” มท.1 กล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า การสำรวจข้อมูลและการประเมินเพื่อซ่อมแซมในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนและสามารถซ่อมแซมได้ ในระยะรัศมี 200 เมตรขึ้นไปนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คำนึงถึงเรื่องสาธาณูปโภค ทั้งไฟฟ้าและประปา เพื่อทำให้บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว สามารถมีไฟฟ้าและน้ำใช้ได้ก่อน โดยบูรณาการกับ ปภ.จังหวัด อปท. รวมไปถึงองค์กรภาคีเครือข่าย ทหาร ตำรวจ นอกจากนี้ ในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด ในรัศมี 200 เมตร ทางจังหวัดสามารถนำแนวทางการจัดรูปที่ดิน เพื่อส่งผลดีต่อประชาชนในการจัดโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหม่ทั้งหมด เพื่อให้พื้นที่ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งไฟฟ้า ประปา และถนนหนทาง รวมถึงการจัดผังเมืองโดยบูรณาการกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อแบ่งแปลงจัดทำเขตที่ดินใหม่ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาศัยความร่วมมือโดยสมัครใจกับคนในพื้นที่ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ เป็นเหตุการณ์สาธารณภัยที่ต้องช่วยเหลือเร่งด่วน ทางกระทรวงมหาดไทย สามารถดำเนินการจัดรูปที่ดินได้ทันที และจะให้การสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในการดำเนินการจัดรูปที่ดิน หลังจากการฟื้นฟูเยียวยาดังกล่าวต่อไป

ขอเน้นย้ำหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านอีกครั้งว่าก่อนที่เหตุการณ์ระเบิดบ้านมูโนะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้น ได้มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดไป และนายอำเภอ ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงหรืออาคารลักลอบเก็บดอกไม้เพลิง จึงขอฝากไปยังหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้ที่รับผิดชอบในพื้นที่ทุกคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวด คำนึงถึงความถูกต้อง และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการลักลอบเก็บดอกไม้เพลิง ระเบิด “ต้องไม่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก” ด้วยการกำกับดูแลตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด ต้องไม่ละเว้นดำเนินการตามกฎหมาย หากพบเจอต้องร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที “โดยเฉพาะนายอำเภอ” ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้การอนุญาต ซึ่งหากมีเหตุการณ์กรณีนี้เกิดขึ้นอีกท่านจะเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบ” มท.1 กล่าวเน้นย้ำ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ไปยังหอกระจายข่าว หากพี่น้องประชาชนพบว่ามีร้านค้าในชุมชนที่จำหน่าย จัดเก็บ พลุ ดอกไม้เพลิง หรือวัตถุที่อาจก่อให้เกิดการระเบิด กรณีเช่นเดียวกัน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปกครอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตทำการได้ทันที และขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่มุ่งมั่นตั้งใจช่วยกันบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สนองพระราชปณิธานของพระบาทพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยในเหตุการณ์นี้ และได้พระราชทานให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การช่วยเหลือ โดยมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุ จึงขอให้ทุกท่านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งหน้าที่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพสกนิกรชาวไทย ตามปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตและมีความสุขตลอดไป

นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการลงพื้นที่ตรวจราชการและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก ทำให้ได้เห็นการทำงานของส่วนราชการอย่างเข้มแข็ง รวมถึงการสนับสนุนของทุกภาคส่วนที่หลั่งไหลมาจำนวนมาก จึงขอขอบคุณทุกท่าน และขอให้พวกเราจับมือเข้มแข็งไปด้วยกัน และที่สำคัญคือการสนับสนุนในการจัดรูปที่ดินที่จะพัฒนาในด้านผังเมือง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จะเกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคต

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากเหตุการณ์โกดังเก็บผู้ประทัดดอกไม้เพลิงระเบิด ในพื้นที่ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน 1,935 ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน 11 ราย มีผู้บาดเจ็บจำนวน 130 ราย และบ้านเรือนประชาชนเสียหาย 427 หลังคาเรือน โรงเรียนจำนวน 3 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 1 แห่ง

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานที่เกิดเหตุ บริเวณตลาดมูโนะ มีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่เข้าเผชิญเหตุและนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เข้าช่วยดับเพลิง พร้อมทั้งได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อให้ประชาชนออกนอกบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย และได้จัดตั้งศูนย์พักพิง ณ สนามกีฬามูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งมี ผู้ประสบเหตุ จำนวน 33 ราย 6 ครัวเรือน ในส่วนของแผนการดำเนินการซ่อมบ้านเรือนที่เสียหาย ทั้งหมด 427 หลัง จังหวัดนราธิวาส มีการจัดชุดสำรวจ 5 ชุด เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน 1) โซนไข่แดง รัศมี 200 เมตร 2) โซนไข่ขาว รัศมี 200-1,000 เมตร 3) โซนนอก 1,000 เมตร เป็นต้นไป นอกจากนี้ได้มีการจัดชุดช่างลงพื้นที่ไปซ่อมแซมบ้าน โดยได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุน หลังจากนี้จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพปกติหรือเป็นการชั่วคราวโดยเร่งด่วนต่อไป” นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าว

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ จังหวัดนราธิวาสได้ประสานไปยังทุกอำเภอให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่ส่วนหนึ่งอยู่ในศูนย์พักพิง และอีกส่วนหนึ่งอยู่บ้านญาติ ทั้งการมอบถุงยังชีพ การจัดหาอาหารครบ 3 มื้อ รวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงได้มีการสนับสนุนการจัดพิธี และช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ตลอดจนการเปิดหน่วยศูนย์เยียวยาจิตใจทั้งบริเวณที่เกิดเหตุ และศูนย์พักพิง จังหวัดนราธิวาสได้จัดทีมลงพื้นที่ทุกวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลให้การช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ได้มีการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมกับบูรณาการหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเงินชดเชยแก่รอบครัวผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ในเรื่องเงินที่พึงจะได้ตามกฎหมายและจะดำเนินการให้ครอบคลุมอย่างรวดเร็วที่สุด รวมถึงได้ประสานขอสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายภาคศาสนาและสภาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในส่วนของการซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของผู้ประสบภัย

ขอขอบคุณ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ที่ได้มาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพวกเราที่จังหวัดนราธิวาส พวกเราจะมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด” ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวทิ้งท้าย