ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

มท.1 ร่วมหารือการขับเคลื่อน YEC กับประธานหอการค้าไทย และคณะ ชื่นชมผลงานหอการค้าและสภาหอการค้าไทยร่วมขับเคลื่อนสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย

วันนี้ (6 ก.ค. 66) เวลา 11.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ให้การต้อนรับนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และร่วมหารือการขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย โดยมี นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกฤษณะ พินิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด นายสราวุธ สุขรื่น รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นายสมบัติ ชินสุขเสริม รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานหอการค้าภาคเหนือ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธวัชชัย เศรษฐจินดา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้าภาคกลาง นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้าภาคตะวันออก ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย นายกลวัชร สุวิมล ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young Public and Private Collaboration : YPC) ร่วมหารือ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย เป็นอีกบทบาทหนึ่งของหอการค้าไทยที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับภาคราชการ เพราะมีรูปแบบขับเคลื่อนกิจกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอื่น ๆ โดยอาจเชื่อมโยงกับกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อทำให้การขับเคลื่อนธุรกิจของภาคเอกชน ทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภาพรวมเป็นผลดีกับประเทศชาติ ซึ่งในวาระแรก รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางผ่านงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนจนก่อเกิดเป็นโครงการอย่างหลากหลายด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปอาจเสนอให้เป็นโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ขอให้หอการค้าไทยได้นำตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมโดย YEC เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนกลาง (กรอ.) ได้ทราบด้วย เพื่อส่งเสริมบทบาทของ กรอ. ให้มีบทบาทมาหนุนเสริม อีกทั้งยังช่วยทำให้ราชการได้มี model รูปแบบกิจกรรมใหม่ ๆ ที่จะทำให้แต่ละกระทรวง/หน่วยงานของรัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมจับมือขับเคลื่อนไปด้วย เพื่อจะได้ทำให้แนวความคิดดี ๆ ของน้อง ๆ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกิดมรรคผลเป็นจริงและเป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั้งมิติเกษตรกรรม มิติเศรษฐกิจ มิติคมนาคม และมิติอื่น ๆ อย่างหลากหลาย เพราะ กรอ. เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการแก้ไขปัญหาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาคราชการและภาคเอกชน ทั้งหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และภาคส่วนอื่น ๆ” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ขอฝากให้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนบทบาทของ YEC โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ/กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน อาทิ การส่งเสริมเกษตรกร การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ ก็จะทำให้บทบาทของ YEC ของหอการค้า รวมถึง กรอ. เข้าถึงประชาชนได้เพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องมองเรื่องงบประมาณส่วนกลางเป็นหลัก แต่ใช้บทบาท กรอ. จังหวัด ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งงบจังหวัด กลุ่มจังหวัดให้หลากหลายขึ้น

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ให้การสนับสนุนบทบาทของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และประการสำคัญ คือ การหนุนเสริมบทบาทของหอการค้าจังหวัด และ กรอ. จังหวัด ด้วยการเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยกลไก กรอ. ทำให้ในปัจจุบันทุกจังหวัดให้ความสำคัญ และมีการจัดประชุม กรอ. อย่างต่อเนื่อง

จากนั้น รองประธานกรรมการสภาแห่งประเทศไทยและรองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคณะ นำเสนอตัวอย่างโครงการที่ YEC ได้ขับเคลื่อน อาทิ โครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC) จ.ระยอง เป็นโครงการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคส่วนละ 20 คน รวม 40 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดได้อย่างไร้รอยต่อ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Connect the dots โดยมีวิทยากร (Guest Speaker) เป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จได้มาบรรยายให้หัวหน้าส่วนราชการฟัง ทำให้หัวหน้าส่วนราชการได้เห็นมุมมองใหม่ของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปัจจุบัน YEC มีสมาชิกกว่า 5,000 คนทั่วประเทศ ภายใต้หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และช่วยหอการค้าจังหวัดขับเคลื่อน ทำให้น้อง ๆ YEC สามารถเข้าถึงส่วนราชการและช่วยต่อยอดให้หอการค้าจังหวัดขับเคลื่อนงานเสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน เช่น โครงการปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ ที่เป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวทำนา ในช่วงฤดูเพาะปลูก และเมื่อถึงปลายปีก็จะเกี่ยวข้าว เพื่อให้ข้าวเป็นของชำร่วยในวันปีใหม่ เป็นการช่วยชาวนาปลูกข้าวและอุดหนุนโดยไม่ต้องรอขาย และสำหรับการหนุนเสริมเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในระดับจังหวัด และ กลุ่มจังหวัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และหอการค้าได้มีการพิจารณามอบรางวัลสำเภาทองให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนหนุนเสริมบทบาทหอการค้าจังหวัดและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดที่มีความโดดเด่นเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นสัญลักษณ์ในการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเพื่อประโยชน์กับธุรกิจเอกชน และพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน