ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

มท.1 ให้การต้อนรับนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมหารือการดูแลผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

วันนี้ (9 พ.ค. 66) เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้าราชการกับ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ โดยมี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวพรรณนภา ณ น่าน ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมหารือ

นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเด็ก (Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอกาสในการเข้าพบและขอขอบคุณอย่างยิ่งที่กระทรวงมหาดไทยให้การสนับสนุนและความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังที่ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นมิตรประเทศที่เป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นตลอดห้วงระยะเวลา 190 ปี และต้องมีความแนบแน่นเพิ่มมากขึ้นไปอีก สำหรับประเทศไทยนั้น ที่ผ่านมา ตนและคณะได้มีโอกาสเดินทางไปเยือน ณ พื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดชายภาคแดนใต้และจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ และได้มีโอกาสพบปะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งพวกเราในฐานะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็รู้สึกมีความประทับใจที่ภาครัฐได้ทำหน้าที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชน อันสะท้อนถึงภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทหน้าที่ในการการสนับสนุนและประสานงานกับส่วนราชการในระดับพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า สำหรับกรณีที่ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้หารือถึงประเด็นการอพยพย้ายถิ่นของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) นั้น ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งต้องขอขอบคุณสหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือประเทศไทยเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังได้หารือในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีที่สุดอย่างเต็มความสามารถในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความรัดกุมและดำเนินการกับข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคีเครือข่ายในการทำให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการอย่างจริงจัง จริงใจ และเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางสหรัฐอเมริกาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยตลอดมา