ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 27 เมษายน 2566

มท.1 ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. 14 พ.ค. 66 ร่วมกับผู้ว่าฯ และนายอำเภอทั่วประเทศ ย้ำ ข้าราชการทุกคน “ต้องวางตัวเป็นกลาง” พร้อมขอให้ชาวมหาดไทยทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างความผาสุกที่ยั่งยืนให้กับประชาชน

วันนี้ (27 เม.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 และติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 1,400 คน ร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญยิ่งของประเทศชาติ ตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น โดยมีประเด็นที่สำคัญ 2 ส่วนที่จะต้องเน้นย้ำกับผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอทั่วประเทศ ในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ 1) การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง และ 2) การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งในพื้นที่ จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง

สิ่งสำคัญที่จะต้องเน้นย้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ ประการแรก คือ ทุกท่านเป็นข้าราชการพลเรือน เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักฝ่ายใด ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และอีกประการหนึ่ง คือ การเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ต้องรับผิดชอบทั้ง 400 เขตเลือกตั้ง และต้องดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง ร่วมกับตำรวจ ทหาร ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกช่องทาง ทั้งกลไกในระดับพื้นที่ ลงไปเคาะประตูบ้าน สร้างความตระหนักรู้ให้กับคนในชุมชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนมาทำหน้าที่แทนประชาชน มาบริหารประเทศชาติของเรา นอกจากนี้ ต้องสร้างการรับรู้ในส่วนของบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชัน “ThaiD” ที่สามารถยืนยันตัวตนที่คูหาเลือกตั้งได้ โดยขอให้กรมการปกครองได้หารือร่วมกับทาง กกต. เพื่อให้เกิดความเข้าใจของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการแสดงตนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชั่นดังกล่าว และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อให้ได้ผู้แทนของประชาชนที่มาจากประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ” มท.1 กล่าว

นอกจากนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยได้เน้นย้ำถึง การขยายผลการใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaiD ให้หลากหลาย โดยต้องทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกที่ ทุกแห่งในประเทศไทยรับรองการใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD ในการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลในหลากหลายงานบริหาร และต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานกับระบบทะเบียนของกรมการปกครองในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และได้ย้ำเตือนถึงภารกิจที่สำคัญที่จะทำให้สังคมไทยสงบสุข ประชาชนมีความผาสุก ด้วยการแก้ไขปัญหาสำคัญ 3 เรื่องให้สำเร็จ คือ 1) การแก้ไขปัญหายาเสพติด 2) การบริหารจัดการขยะ ด้วยการส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และปฏิบัติตามแนวทาง 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และ 3) การจัดการน้ำเสียตั้งแต่แหล่งกำเนิด (ครัวเรือน) และยังได้กล่าวถึงการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายของนายอำเภอและ อปท. อาทิ การออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนตามระเบียบกฎหมาย การอนุญาตก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามผังภูมิสังคม (Geo Social Mapping) การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และภารกิจอื่น ๆ ในทุกด้านทุกมิติของกระทรวงมหาดไทย โดยขอเป็นกำลังใจให้ชางมหาดไทยทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ และประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ได้ปฏิบัติตน และย้ำเตือนข้าราชการ บุคลากรในสังกัดให้พึงระลึกว่า ทุกคนเป็นข้าราชการ ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด และให้การสนับสนุนการเลือกตั้งตามที่ กกต. ร้องขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้” ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง และหลังวันเลือกตั้ง ซึ่งในขณะนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง หากไม่พบชื่อหรือปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ สามารถแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ภายในวันที่ 3 พ.ค.66 ประการที่ 2 ช่วยกันรณรงค์ในทุกช่องทางสื่อสาร ทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ทั้งสปอร์ตโฆษณา ภาพอินโฟกราฟิก และอื่น ๆ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด และประการที่ 3 เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ สามารถจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเชิญ กกต.จังหวัด ไปร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจทำหน้าที่สนับสนุนจัดการเลือกตั้งด้วยความโปร่งใส

ในส่วนของแอปพลิเคชั่น ThaiD ซึ่งกรมการปกครองได้รับอนุมัติงบประมาณพัฒนาระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเป็นการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนตามนโยบาย Thailand 4.0 พบว่าในขณะนี้มีผู้ดาวน์โหลดใช้บริการเพียง 1 ล้านคน จึงขอให้ช่วยกันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ThaiD” เพื่อสามารถใช้บัตรประชาชนดิจิทัลในการแสดงตนที่คูหาเลือกตั้ง และใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้ครบ 100% ด้วยการวางแผนการสร้างการรับรู้ เช่น จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว หรือขอความร่วมมือจากบริษัท ห้าง ร้าน ผู้ประกอบการ หรือจัดกิจกรรม Roadshow ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและเข้าใช้บริการดิจิทัลไอดีควบคู่กับให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดในการให้บริการอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน และก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง” ปลัด มท. กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอ ได้ยึดมั่นในการทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งมั่น ทำหน้าที่เป็นผู้นำการบูรณาการทีมจังหวัด ทีมอำเภอ ทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) ด้วยการมุ่งสร้าง Partnership เพื่อให้มีหุ้นส่วนภาคีเครือข่ายทั้ง 7,255 หมู่บ้าน ผลักดันขับเคลื่อนให้ความสำคัญกับทีมและลงพื้นที่ไปช่วยกันพัฒนาทำสิ่งที่ดี Change for Good ให้เกิดขึ้นกับประชาชน ตามหลักการทำงาน “รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด” พร้อมทั้งทำให้พี่น้องประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงด้านอาหารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านเรือนมีความสะอาด ไม่เป็นแหล่งหมักหมมเชื้อโรค มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีการคัดแยกขยะ ผู้คนในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคี รักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม มีความช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันจะนำไปสู่การเป็น Sustainable Village คือ หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป