ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 10 เมษายน 2566

มท.1 เปิดศูนย์อำนวยการฯ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2566 มุ่งเน้นขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างปลอดภัย พร้อมเน้นย้ำสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (10 เม.ย. 66) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร ปภ. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานตต์ ประจำปี 2566 โดย ศปถ. พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์อย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ โดย ศปถ.ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน พี่น้องประชาชนจึงมักเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โดยปีนี้คาดว่าจะมีการเดินทางมากกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุ โดยได้กำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 มุ่งลด ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ภายใต้ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 ซึ่งมีเป้าหมายลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง รวมถึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายและกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งคุมเข้มความปลอดภัยของยานพาหนะทุกประเภท ทั้งสภาพรถ อุปกรณ์นิรภัย ความพร้อมของพนักงานขับรถ รวมถึงกวดขันรถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกินและรถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะเสี่ยง พร้อมเฝ้าระวังและ ป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการขับรถเร็ว การดื่มแล้วขับ และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยควบคู่กับการดำเนินมาตรการ “ตรวจวัดแอลกอฮอล์” และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์อุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ตลอดจนจัดหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และส่งต่อ ผู้ประสบอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ให้ประชาชนเดินทางอย่างมีความสุขและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย” มท.1 กล่าว

พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถน ครั้งที่ 1/2566 ในวันนี้ ศปถ. ได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกลไกการลดอุบัติเหตุทางถนนตามแผนปฏิบัติการ ในทุกมิติ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กฎหมายสุรา และกฎหมายสถานบริการอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกเส้นทาง โดยเน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจ็บและความเสียหาย ตลอดจนสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้สังคมไทยมีวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้นำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ผ่านกลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ผ่านกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ โดยได้กำชับศูนย์ปฏิบัติการฯ ทุกระดับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และจิตอาสา คุมเข้มการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในรูปแบบของการจัดตั้งด่านชุมชน กลไกด่านครอบครัว ควบคู่กับการดำเนินมาตรการเชิงรุกในรูปแบบการเคาะประตูบ้าน เพื่อเป็นกำลังเสริมสนับสนุนหน่วยงานหลักในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ดูแลความปลอดภัยในการสัญจรและท่องเที่ยวทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดว่าอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา จึงได้แจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย และขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนอีกด้วย” ปลัด มท. กล่าวเพิ่มเติม

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนตลอดทั้งปี จะเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการ สั่งการ และเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนกับศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 จะมีการประชุมร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการและปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง ปภ. จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และจัดทำข้อมูลสรุปในรูปแบบ Dashboard เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

ทั้งนี้ ศปถ. จะได้แถลงข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ 2566 ในวันที่ 12 – 18 เมษายน 2566 เป็นประจำทุกวันในเวลาประมาณ 11.00 น. ทาง Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM (https://www.facebook.com/DDPMNews)” อธิบดี ปภ. กล่าวในช่วงท้าย

https://www.facebook.com/DDPMNews