ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 เมษายน 2566

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายประวิช สุขุม ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เลขานุการร่วมภาคเอกชนในคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ภายในพระอุโบสถ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เสร็จแล้ว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายผ้าป่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พิจารณาผ้าป่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

การนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา ความโดยสรุปว่า “การทอดผ้าป่าเป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่ง โดยเบื้องต้นเป็นการถวายแก่พระสงฆ์ แล้วพระสงฆ์มอบสิ่งที่ถวายนั้นให้ไปพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น การทอดผ้าป่าหนังสือ เมื่อพระสงฆ์ได้รับ ก็จะมอบให้หน่วยงานนำไปให้โรงเรียน เป็นต้น เหล่านี้เรียกว่า การทำบุญโดยอาศัยพระสงฆ์เป็นหลักในการทำบุญ แล้วนำส่วนนั้นไปเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับว่าเป็นโครงการที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนาน ได้ให้ทุนแก่เด็กในชนบทแล้วเป็นแสนคน และใช้ทุนหลายร้อยล้านบาท พวกเราในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศ เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ผู้พัฒนาชุมชน ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเป็นกรมที่ใกล้ชิดกับประชาชน ดูแลความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน จึงมีชื่อว่า “พัฒนาชุมชน” สมกับชื่อกรมการพัฒนาชุมชน และเชื่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสุขสำราญ ทั้งนี้ เด็กในชนบทยังมีความขาดแคลน ต้องหาผู้มีอุปการะทุนต่าง ๆ อีกมากมาย เฉกเช่นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราช ราชวรวิหาร ก็ทรงเมตตาประทานทุนทุกปี เพื่อช่วยการศึกษาให้นักศึกษาและประชาชนของชาติ ซึ่งเป็นการเสริมกิจกรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป และขออนุโมทนากับกระทรวงมหาดไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้”

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าการพัฒนาเด็กนั้น เด็กต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกหลานหมั่นศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว สามารถเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเด็ก ผู้เป็นอนาคตของชาติได้เป็นอย่างดี โดยในวันนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลาง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร แห่งนี้ และในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ส่งเสริมให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาเด็กชนบท อันเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป

“ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9 โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ได้ตลอดทั้งปี เพื่อร่วมกันแบ่งปันสร้างลูกหลานไทยที่ด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่ดีร่วมกัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้ว 254,326 คน เป็นเงิน 308,043,200 บาท ซึ่งการทอดผ้าป่าครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4,599,999 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป