ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบ

ผนวก ก แนบท้ายประกาศ ลว 30 มี.ค. 66.pdf

ประกาศ สร.มท. ลว 30 มี.ค. 66.pdf