ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 มีนาคม 2566

มท.1 เป็นประธานเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566 ย้ำ “คณะกรรมการหมู่บ้าน” เป็นพลังสำคัญขับเคลื่อนการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ปกป้องสถาบันหลักของชาติ เพราะคณะกรรมการหมู่บ้านคือรากฐานของแผ่นดิน สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศชาติและประชาชน

วันนี้ (9 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นประธานลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมมอบรางวัลโดยอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ระดับภาค มอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านชนะเลิศระดับเขต รวม 18 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านทาป่าสัก จังหวัดลำพูน 2.บ้านหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย 3.บ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก 4.บ้านเกศกาสร จังหวัดกำแพงเพชร 5.บ้านหนองกา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6.บ้านหินแด้น จังหวัดกาญจนบุรี 7.บ้านวัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม 8.บ้านเขานมนาง จังหวัดสระบุรี 9.บ้านสระมะเขือ จังหวัดปราจีนบุรี 10.บ้านสามเนิน จังหวัดระยอง 11.บ้านดอนกอก จังหวัดหนองคาย 12.บ้านหนองโอ จังหวัดมุกดาหาร 13.บ้านโนนเขวา จังหวัดขอนแก่น 14.บ้านฮ็อง จังหวัดสุรินทร์ 15.บ้านแสนสุข จังหวัดศรีสะเกษ 16.บ้านท่ายูง จังหวัดพัทลุง 17.บ้านนาหว้า จังหวัดปัตตานี และ 18.บ้านสะพานยาง จังหวัดตรัง มอบโล่รางวัลแก่นายอำเภอที่มีหมู่บ้านที่ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเขต และอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวเปิดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2566

เนื่องในโอกาสวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 9 มีนาคม 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศ ที่ถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับหมู่บ้านให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับพื้นที่ ดังนั้น การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับหมู่บ้าน จึงถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของประชาชนให้บรรลุผลและมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การสร้างโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ และขอชื่นชมคณะกรรมการหมู่บ้านทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละทำงานด้วยจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และความผาสุกของประชาชนตลอดมา

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาทที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา พัฒนาหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน รวมถึงเป็นกลไกหลักในการแบ่งเบาภาระงานของทางราชการและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่ประชาชน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่กรรมการหมู่บ้านทุกท่าน ที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ด้วยจิตสาธารณะ อีกทั้ง ขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขต และระดับภาค ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้านอยู่เย็น” ประจำปี 2565 เพราะทุกหมู่บ้านคือพลังสำคัญของชาติ ในการพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในโอกาสวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ความว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 9 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน” เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้มุ่งมั่นเสียสละทำงานด้วยจิตสาธารณะ และเป็นกำลังหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่หมู่บ้าน ส่งผลให้หมู่บ้านเกิดความเข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น ให้สมดังคำที่ว่า “คณะกรรมการหมู่บ้าน รากฐานของแผ่นดิน” จึงขอขอบคุณคณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านที่ได้เป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือและร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ยึดมั่นและถือมั่นในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่และการปกป้องสถาบันหลักของชาติ อันเป็นรากฐานของประเทศ

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสารเนื่องในโอกาสเดียวกันนี้ ความว่า “คณะกรรมการหมู่บ้าน” เป็นกลไกหลักในขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน ดังนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านจึงเปรียบเสมือนเป็น “คณะรัฐมนตรีของหมู่บ้าน” ที่บริหารจัดการหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน และครอบคลุมการทำงานในทุกมิติของหมู่บ้าน เนื่องจากในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางสภาพเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ เป็นต้น กระทรวงมหาดไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน คณะกรรมการหมู่บ้านจึงเป็นกลไกหลักที่สำคัญในการสร้างการบูรณาการในพื้นที่ ตลอดจนเป็นผู้ปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกท่านตั้งใจทุ่มเททำงานตามปณิธานแห่งการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย และไม่ละทิ้งความตั้งใจความเสียสละ และ Passion ในการ Change for Good เพื่อหมู่บ้านและพี่น้องประชาชน

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของหมู่บ้านในการเสริมสร้างหมู่บ้านให้มีความมั่นคง และเป็นฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนภารกิจหลักของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองในระดับหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นหัวใจและเป็นรากฐานอันสำคัญของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ ผนึกกำลังร่วมกันคิด ร่วมกันทำงานในการกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน และการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งในปี 2566 นี้ กรมการปกครองมีเป้าหมายในการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนผ่านโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคี ในระดับพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าทุกหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เข้มแข็งแล้ว จะส่งผลให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาหมู่บ้านและสร้างหมู่บ้านที่แข็งแกร่งทั้งในด้านมิติพื้นที่ที่มีความมั่นคง ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่งคั่ง และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเป็นพลังสำคัญในการนำพาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป