ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

มท.1 เปิดงานวันสถาปนากรมที่ดิน ครบ 122 ปี พร้อมชื่นชมและภาคภูมิใจชาวดิน เน้นย้ำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 ก.พ. 66) เวลา 10.00 น. ที่อาคารเกวลินสฤษดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรมที่ดิน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานในพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบ 122 ปี พร้อมทั้ง มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการกรมที่ดิน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ มอบโล่ ป้ายรางวัลตามโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายศรุติพงศ์ จิราดิษพงศ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการ กกต. ผู้แทนกรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และข้าราชการบำนาญ ร่วมพิธี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบ 122 ปี ทั้งนี้ จากผลการปฏิบัติงานของกรมที่ดินกว่าหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนว่า กรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สามารถขับเคลื่อนงานเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ การบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน รองรับกับความเจริญของประเทศ สามารถคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งจากผลงานดังกล่าวจะเห็นว่ากรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน มาเป็นเวลายาวนานถึง 122 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านการให้บริการเกี่ยวกับที่ดินเพื่อคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนและบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

“ผมมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า บุคลากรกรมที่ดิน ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ อดทน เสียสละ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก นำความรู้ทางวิชาการ ความรู้ด้านกฎหมายและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรมที่ดินและทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบ 122 ปี ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทุกท่านในการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของกรมที่ดิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าว

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสำนักงานที่ดินที่ได้รับรางวัลตามโครงการผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นข้าราชการกรมที่ดินผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และช่างรังวัดผู้มีสมรรถนะและปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ดีเลิศ และผู้ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ทุกท่าน อันเป็นเครื่องยืนยันว่า ทุกท่านทำงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความรอบคอบ เพราะงานของที่ดินเป็นงานที่มีมูลค่า เป็นเรื่องสำคัญต่อพี่น้องประชาชน และท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อสนองความต้องการของประชาชนตลอดไป

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรมที่ดิน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2444 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน รวม 122 ปี กรมที่ดินได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิในที่ดินของบุคคล และจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมาอย่างต่อเนื่อง มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารจัดการพัฒนาระบบงานสำนักงานและงานบริการ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชน ลดระยะเวลาขั้นตอนการให้บริการในทุกด้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ โดยได้รับการสนับสนุนจากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้มีการเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการกรมที่ดินทุกระดับ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชนด้วยความโปร่งใส ตามหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดีมีธรมาภิบาล ในการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในด้านการบริหารจัดการสำนักงาน ในภาพรวมทุกด้าน ทั้งเรื่องงานพัฒนาบุคลากร และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชน รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม กรมที่ดินจึงได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อยกย่อง เชิดชู และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสำนักงานและบุคลากร ดังนี้ โครงการสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น โครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดิน โครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ โครงการคัดเลือกข้าราชการกรมที่ดิน ผู้มีคุณธรมและจริยธรรมดีเด่น และโครงการคัดเลือกช่างรังวัดผู้มีสมรรถนะ และปฏิบัติงานได้ผลสัมฤทธิ์ดีเลิศในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบ 122 ปีนี้