ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 20 มกราคม 2566

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 78 และรุ่นที่ 79 เน้นย้ำการปฏิบัติงานราชการต้องมุ่งเป้าสูงสุดคือประโยชน์ของประชาชน

วันนี้ (20 มกราคม 2566) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 และรุ่นที่ 79 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 78 จำนวน 100 คน และรุ่นที่ 79 จำนวน 100 คน ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 78 และรุ่นที่ 79 ที่ได้ผ่านการทดสอบในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นย้ำให้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนงานและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้การทำงานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ที่ซับซ้อนในยุคปัจจุบัน โดยการดำเนินงานต้องเน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมจะสามารถนำเอาไปสนับสนุนการทำงานของอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้บังคับบัญชา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางราชการได้

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับกลางในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดหน่วยงานที่ร่วมทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย โดยในแต่ละรุ่นใช้เวลาศึกษา รุ่นละ 10 สัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานในอนาคตของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคน