ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 19 มกราคม 2566

มท.1 เผยมติ ครม.ให้ ’21ม.ค ของทุกปีเป็น วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน’ สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (19 ม.ค. 66) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ของทุกจังหวัด เกิดการเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนสำคัญทำให้ถนนทุกเส้นทางปลอดภัยกับประชาชนทุกคน จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความทางถนนจังหวัด จัดกิจกรรม “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ในวันที่ 21 มกราคม 2566 สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน และรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างจิตสำนึกและวินัยจราจรรวมทั้งความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มเด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกพื้นที่ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย ด้านกายภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันจะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้จำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย ในการเป็นจุดหมายปลายทาง (destination) ของการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเม็ดเงินทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อีกด้วย