ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 ธันวาคม 2565

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีมอบรางวัล “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” โครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ยกย่องเชิดชูเกียรติต้นแบบชาวราชสีห์ผู้สืบสานพระปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2565

วันนี้ (1 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2564 โครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการปกครอง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณ ดังนี้

1. รางวัลโครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2564 จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายเชาวลิตร แสงอุทัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 2) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 3) นางนภาภรณ์ โลหะเวช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 4) นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง 5) นางกฤตยา ดวงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และ 6) นายอรรถพล เสือแท้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดระนอง

2. รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 2) นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 3) นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 4) นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และ 5) นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

3. รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) นางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 5) นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

3) ปลัดอำเภอแหวนทองคำ (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นายพชร ทองสุข ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 2) นายอรรจน์ชญาณ์ ธนาภาชูสิทธิ์ ปลัดอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) นายศิลปชัย จันทร์มีศรี ปลัดอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4) นายประไพ กาละ ปลัดอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 5) นายสุพัฒน์ พลทามูล ปลัดอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

4) ปลัดอำเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1) นายจักรพล เที่ยงภักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2) นายฐานธวัช อิงค์อนันต์นาท ปลัดอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 3) ว่าที่ ร.ต.(หญิง) กนกวรรณ บุญประกอบ ปลัดอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) นายศรัณยู แดงนวล ปลัดอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และ 5) นางอังคณา เหมือนมาตย์ ปลัดอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาท ความว่า “ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร และรางวัลนายอำเภอแหวนทองคำ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองได้พิจารณาแล้วว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากประชาชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สมควรที่จะได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณนี้ โดยนายอำเภอและปลัดอำเภอ เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและมีความสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนมาเป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว คุณงามความดีที่นายอำเภอและปลัดอำเภอได้กระทำในทุกยุคทุกสมัย ทำให้เกิดการยอมรับจากประชาชนและเชื่อถือศรัทธามาจนถึงปัจจุบัน การที่ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีงาม ถือว่าท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ทำหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหา ให้แก่ประชาชน ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปีนี้ ซึ่งทุกท่านถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกระทรวงมหาดไทย และเป็นแบบอย่างของบุคคลที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชน และประเทศชาติ

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2564 เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่บนหลักของธรรมาภิบาล และให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานและต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และผลที่ได้รับคือการทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ในภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 2564 เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ “นายอำเภอ” และ “ปลัดอำเภอ” ที่ได้เสียสละกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกพื้นที่ของประเทศ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น มีคุณธรรมจริยธรรม จนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ โดยพิจารณาคัดเลือกนายอำเภอ และปลัดอำเภอ ผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการเป็น “ผู้นำ” การบูรณาการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เพื่อสร้างความผาสุกให้กับสังคมไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood