ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำเอเปคในส่วนของกระทรวงมหาดไทย พร้อมเชิญประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคระหว่างัวนที่ 18 – 19 พ.ย. 65

วันนี้ (4 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค พ.ศ. 2565นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้เเทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เเทนการไฟฟ้านครหลวง ผู้เเทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนการประปานครหลวง ผู้เเทนการประปาส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการติดตามการเตรียมการจัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปคในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเตรียมการจัดประชุมเอเปค 2565 ไปแล้ว โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีภารกิจด้านพิธีการและอำนวยการที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย อาทิ การอำนวยความสะดวกการจัดประชุมในด้านต่าง ๆ ทั้งการเดินทาง ความสะอาดและความเรียบร้อยตลอดเส้นทางที่ใช้สัญจร การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การอำนวยความสะดวกในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งการผลิตกระเเสไฟฟ้าและการสูบจ่ายน้ำ เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงการเตรียมความพร้อมและแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย การจัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร การจัดเตรียมนิทรรศการและการเตรียมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP Premium จากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการผ้าไทย และกลุ่มหัตถศิลป์ หัตถ กรรม จากทั่วประเทศ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะมาเข้าร่วมประชุมในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่กลุ่มผู้นำเอเปค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาคมโลก นำไปสู่ความเชื่อมั่นจากนานาประเทศดึงดูดกลุ่มทุน และนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในประเทศ ช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเจริญเติบโตได้ดีอย่างมั่นคงเเข็งแรง