ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2557/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2557/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

เอกสารประกอบ

คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง.PDF