ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2565

มท.1 ร่วมลงพื้นที่กับ นรม. ให้กำลังใจชาวบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จ. นนทบุรี

วันนี้ (13 ต.ค. 65) เวลา 09.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมลงพื้นที่วัดแสงสิริธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงและมีน้ำท่วมขัง โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด พร้อมกำชับให้หน่วยงานเร่งดำเนินการลดผลกระทบประชาชนให้ได้มากที่สุด

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำและปัญหาความเดือดร้อนภาพรวมในจังหวัดนนทบุรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนมากกว่า 80 มิลลิเมตร เกินกว่า 1 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำที่มีท่อระบายน้ำขนาดเล็กตามถนนในชุมชน ถนนสาธารณะ และการระบายน้ำฝนในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงไม่สามารถเปิดบานประตูระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ จึงใช้การสูบออกแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น และอีกกรณีหนึ่งเกิดจาก “น้ำท่า” จากการระบายน้ำผ่านสถานี C29 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงเกิน 2.0 เมตร(ระดับน้ำทะเลปานกลาง) ส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นเข้าพื้นที่ ทำให้ในขณะนี้มีพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม 5 อำเภอ 42 ตำบล 268 หมู่บ้าน 65 ชุมชน 110,562 ครัวเรือน โดยชุมชนวัดแสงสิริธรรม หมู่ 5 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ในวันนี้ ได้รับผลกระทบ 200 ครัวเรือน สำหรับในด้านการแก้ไขปัญหา จังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวกระสอบทราย มากกว่า 500,000 กระสอบ แจกจ่ายถุงยังชีพ มากกว่า 10,000 ชุด และได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8 เครื่อง กรมโยธาธิการและผังเมือง 12 เครื่อง ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรี ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และภายหลังสถานการณ์บรรเทาลงจะได้ช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินลุยน้ำเยี่ยมเยียนประชาชนที่พักอาศัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมพูดคุยทักทายประชาชนในชุมชนอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ประสบภัยและย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ในการดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ