ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 21 กันยายน 2565

มท.1 เปิดกิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” มุ่งสร้างจิตสำนึกการขับขี่ที่ดี ตระหนักถึงความสูญเสีย ร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัย

วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 10.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการหยุดให้คนข้ามทางม้าลาย “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” พร้อมด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ข้าราชการ ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) กรุงเทพมหานคร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนถือเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ โดยในแต่ละปีมีจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก และจำนวนหนึ่งเกิดจากอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามตามที่ปรากฏรับทราบทางสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ด้วยความสำคัญของปัญหานี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะบริเวณทางข้ามให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันที่ 21 ของทุกเดือน ใช้พลังของสังคมเพื่อสร้างกระแสการรับรู้สร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการดำเนินการ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การปรับปรุงทางกายภาพให้ทางข้ามมีความปลอดภัย การรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียน และสิ่งสำคัญ คือ การสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ชะลอความเร็วในที่คับขัน ทางร่วม ทางแยก ทางข้าม หรือทางม้าลาย หยุดให้ทุกคนข้ามในทางข้ามหรือทางม้าลาย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จังหวัดต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญ มุ่งมั่นและมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” จะดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืน