ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 16 กันยายน 2565

มหาดไทย จัดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เชิญชวนคนไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกโอกาส เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ผ้าไทยอันโดดเด่น สู่ เวทีโลก

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เวลา 17.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีฯ เปิดเผยถึงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 และคู่สมรส นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการเดินแบบของผู้บริหารระดับสูงจากทุกกรม และทุกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ที่ได้มีการออกแบบชุดผ้าไทยที่สวยโดดเด่นไม่ซ้ำใคร จากผืนผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดมาออกแบบในสไตล์ที่ทันสมัย พร้อมเชิญช่างถ่ายภาพของนิตยสาร Vogue มาร่วมบันทึกภาพผู้เข้าประกวดงานเดินแบบ เพื่อร่วมประกวดชิงรางวัล จำนวน 8 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัลอัตลักษณ์ดีเด่น 2) รางวัลออกแบบยอดเยี่ยม 3) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ 4) รางวัลสีธรรมชาติ 5) รางวัลการใช้ไหมประเภทพื้นบ้าน 6) รางวัลการใช้ฝ้ายเข็นด้วยมือ 7) รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน และ 8) รางวัลขวัญใจปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมงานกิจกรรมด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กิจกรรมเดินแบบของผู้บริหารในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยนำไปสู่การขยายผลที่เป็นเชิงประจักษ์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรมท้องถิ่น ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ให้กลับมาพลิกฟื้นคืนชีวิต ด้วยการนำองค์ความรู้ด้านศิลปะ และงานออกแบบสมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในงานฝีมือมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ทำให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงขับเคลื่อนผ้านโครงการ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อที่จะให้พระราชปณิธานที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญยิ่ง คือ การที่จะทำให้พี่น้องคนไทยกลุ่มอาชีพช่างศิลป์ และช่างฝีมือ สามารถสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ จากงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำอย่างแท้จริง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เป็นเจ้าภาพหลักในการรณรงค์เชิญชวนให้คนไทยสวมใส่ผ้าทอไทย เพิ่มขึ้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน และเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยในทุกโอกาส ตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” การจัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยในวันนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้จัดงานเดินแบบผ้าไทยที่มีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม พร้อมกับฉากหลัง คือ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย หนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ คนไทยมาร่วมใส่ผ้าไทยกันทุกที่และทุกโอกาส พร้อมทั้งรณรงค์ให้เกิดกระแสการใช้ผ้าไทยเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดทำหนังสือรวบรวมพระวินิจฉัยต่าง ๆ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาประมวลผลกลั่นกรอง เพื่อจัดทำเป็นคู่มือเรื่องผ้า เผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องผ้า ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะคัดเลือกภาพกิจกรรมงานเดินแบบในวันนี้ บันทึกไว้ในหนังสือคู่มือเรื่องผ้าด้วย และจะดำเนินการจัดพิมพ์ นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมมอบให้กับคณะรัฐมนตรี รวมถึงสถานทูตและสถานกงสุลในประเทศไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างความทรงจำ ณ อนุสรณ์แห่งชีวิตและโบราณสถานแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงานเดินแบบแสดงชุดผ้าไทยกระทรวงมหาดไทยเป็นการน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดิน โดยเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปี 2565 ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีอาชีพ มีรายได้ นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะผ้าไทยล้วนทำมาจากสีธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีหรือผ้าใยสังเคราะห์ ทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ต้นน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ได้อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ขององค์การสหประชาติ และที่สำคัญวันนี้ได้รับมีการเชิญช่างภาพจากนิตยสาร Vogue มาช่วยบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ชาวโลกได้เห็นว่า ความงดงามแบบไทย ๆ คือ หนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าภูมิใจของโลก

ภายในงานมีการประกวดผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ อาทิ ผ้าทอล้านนาเชียงแสน จาก จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน (วัดพระธาตุผาเงา) ผ้าไทยลายศิลาล้อมเพชร จาก จังหวัดกำแพงเพชร โดยกลุ่มผ้ามัดหมี่ทอมือทอเทียนทอง ผ้าลายช่อใบมะขาม และเสื้อจุบหม้อ จาก จังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน ผ้าไหมบาติกลายดอกโสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย้อมผ้าบาติกและมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่ลายสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ไทยพัฒนา ผ้ายกเมืองนครลายดอกพิกุล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยชุมชนหัตถกรรมผ้ายกบ้านตรอกแค ผ้าทอยกดอกลายดอกพะยอมเล็ก จังหวัดพัทลุง โดยกลุ่มทอผ้านิคมลานข่อย ผ้าไหมมัดหมี่ลายขิดนารีรัตนราชกัญญา จังหวัดนครพนม โดยศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายผ้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ ผ้าขิดสลับหมี่ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา และผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอื่น ๆ อีกมากมาย