ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 5 กันยายน 2565

มท.1 อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”

วันนี้ (5 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการ พนักงานกรมการพัฒนาชุม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโล่รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในแต่ละตำบลทุกท่านที่ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชนและตำบลให้เข้มแข็งต่อเนื่อง อันเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้มีความยั่งยืนสืบไป

ผลของการทุ่มเททำงาน ด้วยแรงกาย แรงใจ และความเสียสละเวลาส่วนตนเพื่อส่วนรวมของผู้นำทุกท่านนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาชุมชนและสังคม อันเป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนและตำบลข้างเคียงอื่น ๆ ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติและประชาชนในชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ยิ่ง ๆ ขึ้นไป” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติตนเป็นวิถีชีวิตของประชาชน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโล่รางวัลให้กับหมู่บ้านที่มีการพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ที่ชนะเลิศระดับจังหวัดเพื่อยกย่องเชิดชูและเผยแพร่ผลงานแก่สาธารณชนเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านที่เข้ารับรางวัลแล้วจำนวน 1,375 หมู่บ้าน

ด้าน นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกตำบลที่มีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้พลังชุมชนของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาตำบล ให้สามารถพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด สร้างความภูมิใจให้แก่ประชาชนในตำบลและตระหนักถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการร่วมมือการสืบสานปณิธานของชุมชน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้นำที่เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานฯ จำนวน 151 รางวัล ได้แก่ 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็นเป็นสุข”ดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 76 หมู่บ้าน และ 2. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดจำนวน 75 ตำบล