ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่

มท.1 KICK OFF รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วประเทศ 21 สิงหาคม 65 เป็นต้นไป

วันนี้ (20 ส.ค. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาทิ การเสริมสร้างความรับรู้เข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายจราจร การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้มีความชัดเจน การเข้มงวดกวดขันปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รถจักรยานยนต์” ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่ โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 % พร้อมทั้งนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และย้ำเตือนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านสื่อทุกช่องทางในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ให้กำกับ ติดตาม ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น ดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วย