ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 10 สิงหาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 ชู “กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นส่วนสำคัญแห่งความสำเร็จในการดูแลประชาชน”

วันนี้ (10 ส.ค. 2565) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบสารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีใจความสำคัญว่า นับเป็นระยะเวลา 130 ปีมาแล้ว ที่สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของรัฐที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญแก่การพัฒนาระดับฐานรากในทุกมิติ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริง ผมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง และอดทน อุทิศตนด้วยความเสียสละในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ขอให้ทุกท่านตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญ

 

ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็งและแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชน และร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไป” พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้าย

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติงาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และเป็นส่วนสำคัญแห่งความสำเร็จในการดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอดมา