ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 16 มิถุนายน 2565

รมว.มท. ลงนาม MOU ร่วมกับประธาน กกต. ขับเคลื่อนความเป็นพลเมืองคุณภาพ สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน

วันนี้ (16 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกับกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายปัญญา คำพรเหลือ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายสมดี คชายั่งยืน ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายชยาวุธ จันทร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนส่วนราชการระดับกรม และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ให้เกียรติกระทรวงมหาดไทยในการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกลไกของทั้งสองหน่วยงาน คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) และเครือข่ายภายใต้สังกัดของกระทรวงมหาดไทย อันประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ และคณะทำงานสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ กรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายกรรมการหมู่บ้าน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ชุมชน ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลากรและสังกัดกระทรวงมหาดไทยในระดับจังหวัดได้รับโอกาสเป็นวิทยากรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้รับความฝึกอบรมและร่วมขับเคลื่อนภารกิจการสร้างพลเมืองคุณภาพ

“เรามุ่งหวังให้เกิดการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องอยู่คู่กับประเทศของเรา อยู่คู่กับประชาชน โดยข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะไม่มีวันสิ้นสุด เราจะร่วมกันส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลต่อการใช้อำนาจรัฐหรือการเลือกคนที่เข้าไปสู่การใช้อำนาจรัฐ โดยส่วนที่สำคัญ คือ “ผู้ที่เลือก” ซึ่งเรากำลังมุ่งไปสู่คนที่เลือกว่าที่ต้องเป็น “พลเมืองคุณภาพ” ต้องมีความรู้ความเข้าใจ เขาจึงจะเลือกผู้บริหารที่ดี ที่เก่ง ระบอบประชาธิปไตยของเราก็จะก้าวหน้าสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน สังคม และประเทศชาติ” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในวันนี้ ซึ่ง กกต. ตระหนักดีว่า เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย อันได้แก่ เครือข่ายสตรี คณะกรรมการหมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเครือข่ายดังกล่าว ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีพื้นฐานของความเสียสละเพื่อบ้านเมือง อันเป็นที่ประจักษ์ในหลาย ๆ ภารกิจ และเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง และเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจในระดับพื้นที่ ชุมชนร่วมกับศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ของคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกด้วย

ผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาก้าวไปข้างหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เพราะประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจะส่งผลให้ประชาชนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองคุณภาพ ก็จะต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยภารกิจสำคัญดังกล่าวนี้จะประสบความสำเร็จได้ จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและพร้อมใจจากทุกภาคส่วน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวไปสู่พี่น้องประชาชน” นายอิทธิพรฯ กล่าวเน้นย้ำ