ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 13 มิถุนายน 2565

มท.1 ขอบคุณคนไทย ช้อป OTOP MIDYEAR ทะลุ 500 ล้านบาท นำรายได้เข้าชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (13 มิ.ย. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย จัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4-12 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อันเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตลอดจนสมาชิกกลุ่มต่างๆ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ในครั้งนี้ มีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานกว่า 164,130 คน ทำให้มียอดการจำหน่ายทะลุเป้าที่กำหนดไว้ (เป้า 500 ล้านบาท) รวมจำนวนทั้งสิ้น 573,232,033 บาท โดยในจำนวนดังกล่าว แบ่งเป็น ยอดจำหน่าย 503,761,188 บาท และยอดสั่งซื้อ 69,470,845 บาท โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ และมียอดจำหน่าย สูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 223,163,761 บาท 2) ศิลปิน OTOP 67,448,976 บาท 3) ข้าวของเครื่องใช้ 54,230,463 บาท 4) อาหาร 45,933,571 บาท และ 5) โซน OTOP ชวนชิม 35,503,004 บาท

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณนักช้อปทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้า OTOP ของคนไทย ซึ่ง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องแฟนพันธุ์แท้ OTOP ทุกคน ซึ่งที่สำคัญการจัดงาน OTOP Midyear 2022 ถือเป็นการจัดงานระดับชาติที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลังจากพวกเราทุกคนต้องประสบสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยจะได้นำผลสำเร็จของการจัดงาน OTOP Midyear 2022 มาขับเคลื่อนพัฒนาต่อยอดด้านช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันมุ่งขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ครัวเรือนสัมมาชีพได้รับการพัฒนาเข้าสู่การลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับเครือข่าย เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ดำเนินการภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพิ่มศักยภาพชุมชนในการสร้างธุรกิจชุมชน บูรณาการภาคีสนับสนุนชุมชน ทั้งการสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ มีเป้าหมาย ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาตนเองสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีความสุข การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล  มีเป้าหมาย เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน และการเสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล มีเป้าหมาย ชุมชนสามารถจัดการทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน