ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 10 มิถุนายน 2565

นายกฯ ย้ำ “สตรีคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ” หนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

วันนี้ (10 มิ.ย. 65) เวลา 14.30 น. ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศ” โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาทมากขึ้น สะท้อนถึงบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกันในการพัฒนาประเทศชาติของเรา ในครอบครัว ซึ่งนอกจากมีบทบาทสำคัญในการดูแลสมาชิกในครอบครัวแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในหลากหลายมิติทั้งด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการเมือง แสดงให้เห็นว่าสังคมให้โอกาสผู้หญิงในการตัดสินใจ เข้าถึงและยอมรับความสามารถของสตรีมากยิ่งขึ้น ไม่เรียกว่าช้างเท้าหลังหรือเท้าหน้า แต่เป็นการคิด ทำ ไปด้วยกัน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญและพยายามสร้างโอกาสให้สตรีได้มีส่วนร่วมอย่างทัดเทียมในทุกด้าน ยกระดับการสร้างโอกาสของสตรี โดยบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาสตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และร่างฉบับที่ 13 ที่กำลังจะประกาศใช้ เพราะแผนต่าง ๆ เชื่อมโยงไปสู่การทำแผนปฏิบัติการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสมาชิกกองทุน

จากการติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้เห็นความเข้มแข็งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเป็นที่ประจักษ์ และขอให้กำลังใจทุกกลุ่มทุกฝ่ายในการพัฒนาบทบาทสตรีและโครงการต่าง ๆ ของสมาชิกกองทุน ซึ่งทุกอย่างที่ท่านได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อพัฒนาศักยภาพและแก้ไขต่างๆ ล้วนเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2565 กองทุนได้สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สมาชิกทุกท่านแล้วกว่า 24,683 โครงการ เงินหมุนเวียนกว่า 600,008,961 บาท เพื่อนำไปพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติโดยรวม ต้องขอขอบคุณสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นมวลพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอให้เดินหน้าเคียงข้างพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อไป ทั้งได้เน้นย้ำถึงการให้ “โอกาส” เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งโอกาสที่คนเข้าถึงการบริการภาครัฐ การอำนวยความสะดวก และการใช้ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนไปมากในทุกวันนี้ โดยต้องเชื่อมโยงทั้งโอกาสในประเทศ และต่างประเทศ ที่สำคัญ คือ Soft Power หรือ “อำนาจละมุน” ได้แก่ FOOD อาหาร FILM ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ FASHION การออกแบบแฟชั่นไทย FIGHTING ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย Festival เทศกาลประเพณีไทย และจะทำยังไงให้ 5 อย่างนี้ทำได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประโยชน์ให้กับสตรีไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์สไมล์หรือรอยยิ้ม เราต้องยิ้มให้กันมาก ๆ แล้วทุกอย่างจะผ่อนคลายไปเอง นอกจากนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเต็มความสามารถ และสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่พี่น้องประชาชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความยั่งยืน” นายกรัฐมนตรี กล่าวเน้นย้ำ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรี เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี เพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรสตรี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชนขึ้น เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของกลุ่มตัวอย่างที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพจากเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และในปี 2564 พบว่า กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 28,990 บาท/คน/ปี และคาดว่าการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จะเกิดประโยชน์ในทางตรงแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ โดยสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 288,550 ราย/ปี และเพิ่มรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 8,365,064,500 บาท/ปี กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุ วิสัยทัศน์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป