ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 7 มิถุนายน 2565

มท.1 มอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อชมเชยการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2565 กรณีพิเศษ

วันนี้ (7 มิถุนายน 2565) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อชมเชยการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ให้แก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอเพ็ญ และนายกนิษฐ์พงษ์ พันธ์ชมพู ปลัดอำเภอเพ็ญ หัวหน้าชุดจับกุม และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ นายณัฐภาส พิมดี บิดาของนายนพดล พิมดี พลเมืองดี โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมในพิธี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอชมเชยการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ภายใต้การอำนวยการของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอเพ็ญ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเพ็ญ ที่ได้ติดตาม เฝ้าระวัง และบูรณาการทุกฝ่ายในพื้นที่ จนสามารถจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดและขยายผลจับกุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก

ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ขอให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้“สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ต่อไป” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวในช่วงแรก

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ขอแสดงความชื่นชมนายนพดล พิมดี และขอขอบคุณญาติของพลเมืองดี ที่ได้อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัว ซึ่งการทำความดีด้วยใจอันบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีงามที่จะช่วยให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน และมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน จนนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุขร่มเย็นอย่างยั่งยืน ในการนี้ ผมขอให้ท่านทั้งหลายร่วมกันทำความดี รวมทั้งรักษาคุณงามความดี ซึ่งยากกว่าการกระทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานและประชาชนสืบไป

ด้าน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำการดำเนินการทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจัง ทั้งในด้าน Supply Side คือ การลดผู้ผลิตและผู้จำหน่าย โดยใช้การข่าวร่วมกับการปราบปราม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักและเข้าใจพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อให้ทราบแหล่งผลิต นำเข้า และจำหน่าย การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ตอนใน รวมทั้งด้าน Demand Side คือ การลดผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เน้นไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ใช้พลังครอบครัว ชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยให้ความสำคัญกับชุมชนในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ซึ่งการปฏิบัติการด้าน Supply Side เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ในครั้งนี้ เป็นการจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ โดยชุดจับกุมฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม กระทั่งสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ 1,702,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 5 ราย นับเป็นผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามอุปทานยาเสพติดในพื้นที่

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินช่วยเหลือสงเคราะห์พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายนพดล พิมดี อายุ 39 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเทิดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้กระทำความดีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยเกิดเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับคนมีอาการมึนเมาจากยาเสพติด จะเข้ามาในร้านอาหารที่นายนพดลฯ กำลังทำงานอยู่ นายนพดลฯ จึงได้เข้าไปขัดขวาง และถูกตีด้วยขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนศีรษะแตก จากนั้นผู้ก่อเหตุจึงได้วิ่งหลบหนีแล้วขับรถแท็กซี่ที่จอดติดเครื่องยนต์ไว้หลบหนีไป นายนพดลฯ จึงได้กระโดดเกาะท้ายรถแท็กซี่ไปด้วยเพื่อจับคนร้าย ซึ่งในช่วงที่คนร้ายขับรถขึ้นไปบนสะพานพระราม 3 รถยนต์คันดังกล่าวได้สะบัดชนกับแผงกั้นแบริเออร์ ทำให้นายนพดลฯ พลัดตกลงมาจากสะพานพระราม 3 ลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิต โดยนายณัฐภาส พิมดี ซึ่งเป็นบิดาของนายนพดล พิมดี เป็นผู้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินช่วยเหลือสงเคราะห์พลเมืองดี เป็นกรณีพิเศษ