ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 6 มิถุนายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก เน้นย้ำ ยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง เพื่อบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร

วันนี้ (6 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร หน่วยงานราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมในที่ประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกท่าน ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคำนึงถึงประชาชน เป็นศูนย์กลาง อันจะทำให้การบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานคร

สำหรับการเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครในวันนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 30 ที่ระบุว่า “ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรก” และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 ซึ่งในวรรคสามระบุว่า “ถ้าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เมื่อมีการประกาศผลการเลือกตั้ง และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคนแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเรียกประชุมสภาท้องถิ่นนั้น ให้เรียกประชุมและปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่”