ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 4 มิถุนายน 2565

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ ฯ

วันนี้ (4 มิ.ย. 65) เวลา 17.00 น. ที่ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปประทานเข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์ของมูลนิธิ ฯ แก่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิ ฯ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิ ฯ ประธานคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนของมูลนิธิ ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ประจำจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดที่รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และท้องถิ่นจังหวัด ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานของมูลนิธิ ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมของประเทศชาติสืบไปในอนาคต

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า เข็ม “พุ่มเพชร” สัญลักษณ์มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตกแต่งมาจาก “พุ่มเพชร” เครื่องหมายของการจัดงาน “นาฏลีลาน้อมเกล้า ฯ” เมื่อคราววาระที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 36 เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิ ฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี 2526 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ ฯ โดยตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ ฯ และได้ประทานพระเมตตาสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ อย่างต่อเนื่องตลอดมา

“การประทานเข็ม “พุ่มเพชร” ในวันนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินการด้านทุนการศึกษาและการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ประจำจังหวัด ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และท้องถิ่นจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในการสืบสานพระดำริของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์ประธานมูลนิธิฯ ที่ทรงมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน ให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาตนเอง และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม