ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 28 พฤษภาคม 2565

มท.1 สั่งผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เร่งหารือ อปท. ในพื้นที่ กำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน

วันนี้ (28 พ.ค. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในห้วงเวลาที่ผ่านมา พบว่ามีการรายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตชุมชนเมืองในช่วงฝนตกหนัก ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า เพื่อให้การป้องกันและลดปัญหากรณีสถานการณ์อุทกภัยในเขตชุมชนเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชุมหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดวางแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบกรณีที่มีฝนตกหนัก/ฝนตกสะสมในเขตเมือง ที่ส่งผลต่อปัญหาน้ำท่วมขัง และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการลอกท่อ ดูดเลน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในท่อระบายน้ำ/ทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้สามารถรองรับกรณีฝนตกหนัก/ฝนตกสะสมในพื้นที่

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ใช้ที่ประชุมดังกล่าว ร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่ชุมชน/บริเวณจุดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อเกิดฝนตกหนัก และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยง โดยหากเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานในจังหวัดที่มีเครื่องสูบน้ำ หากยังไม่เพียงพอ ให้ประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง 18 เขตทั่วประเทศสนับสนุนการดำเนินการ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นพื้นที่เสี่ยงที่มักจะเกิดอุทกภัยเมื่อฝนตกหนักอย่างซ้ำซาก หรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย สามารถติดต่อประสานงานสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วนต่อไป” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำในช่วงท้าย