หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มท.
กรุงเทพมหานคร
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 
เยี่ยมชมเว็บไซต์จังหวัด
 
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 
กฎระเบียบ หนังสือเวียน ก.พ.
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 
 
คลิกดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คลิกดาวน์โหลด ฟอนต์ TH SarabunPSK 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานร้องทุกข์
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรภายใน
เบอร์องค์การ
นายอนุชา สังประกุล
หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์ 50107 02-222-1201,
02-226-4814
ข้าราชการช่วยราชการ
นางสาวลินดา เข็มเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
50116 02-222-1201
นางกรรณิกา จันทวานิช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
สังกัดกรมการปกครอง
50116 02-222-1201
นางจิราภรณ์ พรหมหนู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สังกัดกรมการปกครอง
50119 02-222-1201
ลูกจ้าง
นายประจักษ์ สินเกต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 50117 02-222-1201