หน้าหลัก ประวัติมหาดไทย อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรี ทำเนียบผู้บริหาร ติดต่อเรา  
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมที่ดิน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ มท.
กรุงเทพมหานคร
 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง
การประปาส่วนภูมิภาค
องค์การตลาด
 
เยี่ยมชมเว็บไซต์จังหวัด
 
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
 
กฎระเบียบ หนังสือเวียน ก.พ.
 
 
 
 
 
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
 
 
คลิกดาวน์โหลด 13 ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
คลิกดาวน์โหลด ฟอนต์ TH SarabunPSK 
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มงานการเมือง
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
โทรภายใน
เบอร์องค์การ
นางสาวทัศนีย์ บ่ายคล้อย
หัวหน้ากลุ่มงานการเมือง 50103 02-222-8140,
02-223-2214
นางจิราภรณ์ แสนมาตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 50114 02-223-2214
นางสาวนภัทร แย้มสมัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 50114 02-223-2214
นางสาวนันทนา เปศรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 50106 02-222-7174
ข้าราชการช่วยราชการ
นางบุญเรียม วงศ์สวรรค์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
สังกัดกรมการปกครอง
50109 02-223-2214
นางกชมนต์ ยาศาล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
สังกัดกรมการปกครอง
50115 02-223-2214